ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ สพป.ปัตตานี เขต 2

115

โรงเรียน

ดูข้อมูล
รร.ขนาดเล็ก
48
ดูข้อมูล
รร.เปิดสอนปฐมวัย
115
ดูข้อมูล
รร.ขยายโอกาส
13
ดูข้อมูล

6

โครงการในโรงเรียน

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

1,122

ห้องเรียน

-6
ดูข้อมูล

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ดูข้อมูล

0

เกษียณอายุ 2563

ดูข้อมูล

19,361

นักเรียน

339
ดูข้อมูล
นร.ปฐมวัย
4,969
234
นร.ประถมศึกษา
13,725
82
นร.ม.ต้น
667
23
รร.จำแนกตาม - การจัดการเรียนการสอน
ดูข้อมูล
รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ดูข้อมูล
ปฐมวัย /0%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา 102 /89%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 13 /11%
ประถมศึกษา /0%
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดเล็ก 48 /42%
ขนาดกลาง 66 /57%
ขนาดใหญ่ 1 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดที่ 1 48 /42%
ขนาดที่ 2 36 /31%
ขนาดที่ 3 19 /17%
ขนาดที่ 4 10 /9%
ขนาดที่ 5 2 /2%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
ขออภัย! ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2561 2562 2563
นร.จำแนกตาม - ความพิการ
ดูข้อมูล
นร.จำแนกตาม - ความด้อยโอกาส
ดูข้อมูล
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ดูข้อมูล
นร.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ดูข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูง น้ำหนัง/ส่วนสูง
นร.จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แผนที่ตั้ง
แนะนำ คณะกรรมการอำนวยการ
แนะนำ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
โคกโพธิ์

40 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ยะรัง

35 โรงเรียน

ดูข้อมูล
มายอ

29 โรงเรียน

ดูข้อมูล
แม่ลาน

11 โรงเรียน

ดูข้อมูล
35/16 ถ.เพชรเกษม ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
Version 2020.07