วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี


2559 2560 2561 2562 2563


ห้องเรียนปี 2559ปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563
ระดับปฐมวัย0335337 2337340 3
ระดับประถมศึกษา0767748 -19750 2741 -9
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น0404041 141
รวม01,1421,125 -171,128 31,122 -6