วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี


2559 2560 2561 2562 2563


รายการปี 2559ปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563
ระดับปฐมวัย04,3104,582 2724,735 1534,969 234
ระดับประถมศึกษา013,76013,673 -8713,643 -3013,725 82
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น0603585 -18644 59667 23
รวม018,67318,840 16719,022 18219,361 339
ห้องเรียน01,1421,125 -171,128 31,122 -6