จำนวนนักเรียนจำแนกตามความพิการ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนพิการทั้งหมด82,176882,272
ความพิการทางการมองเห็น-10-10
ความพิการทางการได้ยิน17-8
ความพิการทางสติปัญญา351256
ความพิการร่างกายและสุขภาพ127230
ความพิการทางการเรียนรู้12,034822,117
ความพิการทางการพูดและภาษา18110
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-9110
ความพิการทางการออทิสติก-12-12
ความพิการทางการซ้ำซ้อน118-19
อื่นๆ----
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการมองเห็น----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการได้ยิน----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางสติปัญญา-1-1
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการเรียนรู้-5-5
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการออทิสติก----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการมองเห็น----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการได้ยิน----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางสติปัญญา----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการออทิสติก----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนพิการทั้งหมด-12-12
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการมองเห็น----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการได้ยิน-1-1
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางสติปัญญา----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการเรียนรู้-9-9
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการออทิสติก-1-1
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนพิการทั้งหมด--44
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการมองเห็น----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการได้ยิน----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางสติปัญญา--11
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการเรียนรู้--33
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการออทิสติก----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการมองเห็น----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการได้ยิน----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางสติปัญญา----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการออทิสติก----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-13-13
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการมองเห็น----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการได้ยิน----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางสติปัญญา-1-1
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการเรียนรู้-12-12
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการออทิสติก----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนพิการทั้งหมด14-5
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการมองเห็น----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการได้ยิน1--1
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางสติปัญญา-1-1
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ-2-2
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการออทิสติก----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-15-15
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการมองเห็น----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการได้ยิน----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางสติปัญญา----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการเรียนรู้-15-15
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการออทิสติก----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนพิการทั้งหมด----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการมองเห็น----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการได้ยิน----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางสติปัญญา----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการเรียนรู้----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการออทิสติก----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการมองเห็น----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการได้ยิน----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางสติปัญญา----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการออทิสติก----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนพิการทั้งหมด----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการมองเห็น----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการได้ยิน----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางสติปัญญา----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการเรียนรู้----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการออทิสติก----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนพิการทั้งหมด-9-9
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการมองเห็น----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการได้ยิน----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางสติปัญญา----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการพูดและภาษา-2-2
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการออทิสติก----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-819
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการมองเห็น----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการได้ยิน----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางสติปัญญา----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการเรียนรู้-819
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการออทิสติก----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-33-33
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการมองเห็น----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการได้ยิน-1-1
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางสติปัญญา-3-3
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ-2-2
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการเรียนรู้-27-27
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการออทิสติก----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการมองเห็น----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการได้ยิน----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางสติปัญญา----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการออทิสติก----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการมองเห็น----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการได้ยิน----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางสติปัญญา----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการออทิสติก----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนพิการทั้งหมด----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการมองเห็น----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการได้ยิน----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางสติปัญญา----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการเรียนรู้----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการออทิสติก----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนพิการทั้งหมด-26-26
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการมองเห็น-1-1
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการได้ยิน----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางสติปัญญา-1-1
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการเรียนรู้-22-22
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการออทิสติก-1-1
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนพิการทั้งหมด-10-10
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการมองเห็น----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการได้ยิน-1-1
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางสติปัญญา-4-4
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการเรียนรู้-5-5
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการออทิสติก----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนพิการทั้งหมด-25126
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการมองเห็น----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการได้ยิน----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางสติปัญญา-1-1
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการเรียนรู้-23-23
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--11
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการออทิสติก----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนพิการทั้งหมด-14-14
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการมองเห็น----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการได้ยิน----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางสติปัญญา----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการเรียนรู้-14-14
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการออทิสติก----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนพิการทั้งหมด14-5
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการมองเห็น----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการได้ยิน----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางสติปัญญา1--1
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการออทิสติก----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการมองเห็น----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการได้ยิน----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางสติปัญญา----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการออทิสติก----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนพิการทั้งหมด-9-9
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการมองเห็น----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการได้ยิน----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางสติปัญญา----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการเรียนรู้-8-8
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการออทิสติก----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการมองเห็น----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการได้ยิน----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางสติปัญญา----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการเรียนรู้----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการออทิสติก----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการมองเห็น----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการได้ยิน----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางสติปัญญา----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการออทิสติก----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการมองเห็น----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการได้ยิน----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางสติปัญญา----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการเรียนรู้-7-7
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการออทิสติก----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการมองเห็น----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการได้ยิน----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางสติปัญญา-1-1
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการออทิสติก----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนพิการทั้งหมด----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการมองเห็น----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการได้ยิน----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางสติปัญญา----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการเรียนรู้----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการออทิสติก----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนพิการทั้งหมด-10-10
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการมองเห็น----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการได้ยิน----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางสติปัญญา-3-3
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการเรียนรู้-7-7
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการออทิสติก----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนพิการทั้งหมด-14-14
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการมองเห็น----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการได้ยิน----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางสติปัญญา-6-6
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการเรียนรู้-7-7
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการออทิสติก-1-1
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการมองเห็น----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการได้ยิน----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางสติปัญญา----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการออทิสติก----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนพิการทั้งหมด----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการมองเห็น----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการได้ยิน----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางสติปัญญา----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการเรียนรู้----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการออทิสติก----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการมองเห็น----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการได้ยิน----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางสติปัญญา----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการออทิสติก----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-12-12
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการมองเห็น----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการได้ยิน----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางสติปัญญา----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการเรียนรู้-12-12
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการออทิสติก----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการมองเห็น----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการได้ยิน----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางสติปัญญา-2-2
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการเรียนรู้----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการออทิสติก----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการมองเห็น----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการได้ยิน----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางสติปัญญา----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการเรียนรู้----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการออทิสติก----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนพิการทั้งหมด----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการมองเห็น----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการได้ยิน----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางสติปัญญา----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการเรียนรู้----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการออทิสติก----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนพิการทั้งหมด-19-19
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการมองเห็น----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการได้ยิน-1-1
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางสติปัญญา-2-2
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการเรียนรู้-16-16
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการออทิสติก----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการมองเห็น----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการได้ยิน----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางสติปัญญา----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการออทิสติก----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนพิการทั้งหมด-28836
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการมองเห็น----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการได้ยิน----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางสติปัญญา----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการเรียนรู้-27835
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการออทิสติก-1-1
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนพิการทั้งหมด-23-23
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการมองเห็น----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการได้ยิน----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางสติปัญญา----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการเรียนรู้-22-22
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการออทิสติก-1-1
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนพิการทั้งหมด-38-38
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการมองเห็น----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการได้ยิน----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางสติปัญญา-1-1
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการเรียนรู้-37-37
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการออทิสติก----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนพิการทั้งหมด-16-16
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการมองเห็น----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการได้ยิน----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางสติปัญญา-1-1
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการเรียนรู้-15-15
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการออทิสติก----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนพิการทั้งหมด-9-9
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการมองเห็น----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการได้ยิน----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางสติปัญญา----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการเรียนรู้-9-9
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการออทิสติก----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนพิการทั้งหมด-43-43
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการมองเห็น----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการได้ยิน----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางสติปัญญา----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการเรียนรู้-40-40
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการออทิสติก----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการซ้ำซ้อน-3-3
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนพิการทั้งหมด-9-9
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการมองเห็น----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการได้ยิน----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางสติปัญญา----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการเรียนรู้-9-9
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการออทิสติก----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนพิการทั้งหมด-17421
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการมองเห็น----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการได้ยิน----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางสติปัญญา----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการเรียนรู้-17421
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการออทิสติก----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนพิการทั้งหมด-33-33
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการมองเห็น----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการได้ยิน----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางสติปัญญา----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการเรียนรู้-31-31
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการออทิสติก----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนพิการทั้งหมด-14-14
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการมองเห็น----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการได้ยิน----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางสติปัญญา----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการเรียนรู้-14-14
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการออทิสติก----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนพิการทั้งหมด-23-23
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการมองเห็น----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการได้ยิน----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางสติปัญญา----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการเรียนรู้-23-23
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการออทิสติก----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนพิการทั้งหมด-54-54
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการมองเห็น-1-1
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการได้ยิน----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางสติปัญญา-1-1
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการเรียนรู้-52-52
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการออทิสติก----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนพิการทั้งหมด----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการมองเห็น----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการได้ยิน----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางสติปัญญา----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการเรียนรู้----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการออทิสติก----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนพิการทั้งหมด-34-34
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการมองเห็น----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการได้ยิน----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางสติปัญญา----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการเรียนรู้-33-33
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการออทิสติก----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนพิการทั้งหมด-15-15
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการมองเห็น----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการได้ยิน----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางสติปัญญา----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการเรียนรู้-15-15
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการออทิสติก----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนพิการทั้งหมด-24-24
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการมองเห็น----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการได้ยิน----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางสติปัญญา----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการเรียนรู้-24-24
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการออทิสติก----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนพิการทั้งหมด-71-71
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการมองเห็น----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการได้ยิน----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางสติปัญญา----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการเรียนรู้-71-71
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการออทิสติก----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนพิการทั้งหมด-20626
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการมองเห็น----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการได้ยิน----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางสติปัญญา-3-3
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการเรียนรู้-16521
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการพูดและภาษา-112
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการออทิสติก----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการมองเห็น----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการได้ยิน----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางสติปัญญา----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการออทิสติก----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนพิการทั้งหมด-23-23
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการมองเห็น----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการได้ยิน----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางสติปัญญา----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการเรียนรู้-20-20
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการออทิสติก----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการซ้ำซ้อน-3-3
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนพิการทั้งหมด-32-32
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการมองเห็น----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการได้ยิน----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางสติปัญญา----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการเรียนรู้-30-30
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการออทิสติก----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนพิการทั้งหมด193-94
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการมองเห็น----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการได้ยิน----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางสติปัญญา----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการเรียนรู้193-94
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการออทิสติก----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนพิการทั้งหมด223-25
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการมองเห็น-1-1
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการได้ยิน----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางสติปัญญา----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการร่างกายและสุขภาพ1--1
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการเรียนรู้-22-22
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการออทิสติก----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการซ้ำซ้อน1--1
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนพิการทั้งหมด-31-31
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการมองเห็น----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการได้ยิน----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางสติปัญญา----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการเรียนรู้-31-31
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการออทิสติก----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนพิการทั้งหมด-17-17
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการมองเห็น-1-1
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการได้ยิน----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางสติปัญญา----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการร่างกายและสุขภาพ-2-2
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการเรียนรู้-14-14
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการออทิสติก----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนพิการทั้งหมด-30-30
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการมองเห็น----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการได้ยิน----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางสติปัญญา----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการเรียนรู้-30-30
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการออทิสติก----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนพิการทั้งหมด-18-18
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการมองเห็น-1-1
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการได้ยิน----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางสติปัญญา----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการเรียนรู้-17-17
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการออทิสติก----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนพิการทั้งหมด-27-27
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการมองเห็น----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการได้ยิน----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางสติปัญญา----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการเรียนรู้-27-27
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการออทิสติก----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนพิการทั้งหมด-16-16
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการมองเห็น----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการได้ยิน----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางสติปัญญา----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการเรียนรู้-16-16
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการออทิสติก----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนพิการทั้งหมด-44-44
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการมองเห็น----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการได้ยิน----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางสติปัญญา----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการเรียนรู้-44-44
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการออทิสติก----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนพิการทั้งหมด-16-16
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการมองเห็น----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการได้ยิน----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางสติปัญญา----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการเรียนรู้-16-16
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการออทิสติก----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนพิการทั้งหมด-27-27
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการมองเห็น----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการได้ยิน----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางสติปัญญา----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการเรียนรู้-27-27
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการออทิสติก----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนพิการทั้งหมด-21-21
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการมองเห็น----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการได้ยิน----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางสติปัญญา----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการเรียนรู้-21-21
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการออทิสติก----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการมองเห็น----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการได้ยิน----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางสติปัญญา----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการเรียนรู้-5-5
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการออทิสติก----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนพิการทั้งหมด-38-38
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการมองเห็น----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการได้ยิน----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางสติปัญญา-6-6
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการเรียนรู้-29-29
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการออทิสติก-1-1
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนพิการทั้งหมด-41-41
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการมองเห็น-2-2
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการได้ยิน----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางสติปัญญา----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการเรียนรู้-38-38
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการออทิสติก----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนพิการทั้งหมด-26-26
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการมองเห็น----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการได้ยิน----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางสติปัญญา----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการร่างกายและสุขภาพ-2-2
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการเรียนรู้-23-23
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการออทิสติก-1-1
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนพิการทั้งหมด-22-22
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการมองเห็น----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการได้ยิน----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางสติปัญญา-1-1
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการเรียนรู้-21-21
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการออทิสติก----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนพิการทั้งหมด-32-32
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการมองเห็น----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการได้ยิน----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางสติปัญญา----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการเรียนรู้-31-31
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการออทิสติก----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนพิการทั้งหมด-16-16
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการมองเห็น----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการได้ยิน----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางสติปัญญา----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการเรียนรู้-15-15
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการออทิสติก-1-1
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนพิการทั้งหมด-12-12
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการมองเห็น----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการได้ยิน----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางสติปัญญา----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการเรียนรู้-12-12
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการออทิสติก----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนพิการทั้งหมด-20-20
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการมองเห็น----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการได้ยิน-1-1
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางสติปัญญา----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการเรียนรู้-19-19
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการออทิสติก----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนพิการทั้งหมด-18-18
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการมองเห็น----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการได้ยิน----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางสติปัญญา----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการเรียนรู้-18-18
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการออทิสติก----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนพิการทั้งหมด-36-36
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการมองเห็น----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการได้ยิน----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางสติปัญญา----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการเรียนรู้-34-34
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการออทิสติก-1-1
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนพิการทั้งหมด-24-24
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการมองเห็น----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการได้ยิน-1-1
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางสติปัญญา----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการเรียนรู้-22-22
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการออทิสติก----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนพิการทั้งหมด-34-34
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการมองเห็น----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการได้ยิน----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางสติปัญญา----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการเรียนรู้-34-34
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการออทิสติก----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนพิการทั้งหมด-25833
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการมองเห็น----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการได้ยิน----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางสติปัญญา--11
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการเรียนรู้-25732
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการออทิสติก----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนพิการทั้งหมด-24-24
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการมองเห็น----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการได้ยิน----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางสติปัญญา-1-1
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการเรียนรู้-23-23
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการออทิสติก----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนพิการทั้งหมด-30-30
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการมองเห็น----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการได้ยิน----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางสติปัญญา----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการเรียนรู้-29-29
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการออทิสติก----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนพิการทั้งหมด-171532
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการมองเห็น----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการได้ยิน----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางสติปัญญา----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการเรียนรู้-171532
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการออทิสติก----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนพิการทั้งหมด-34438
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการมองเห็น----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการได้ยิน-1-1
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางสติปัญญา----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการร่างกายและสุขภาพ-112
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการเรียนรู้-32335
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการออทิสติก----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนพิการทั้งหมด127-28
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการมองเห็น----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการได้ยิน----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางสติปัญญา13-4
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการเรียนรู้-23-23
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการออทิสติก----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนพิการทั้งหมด-31-31
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการมองเห็น----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการได้ยิน----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางสติปัญญา-2-2
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการเรียนรู้-29-29
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการออทิสติก----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนพิการทั้งหมด-49-49
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการมองเห็น----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการได้ยิน----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางสติปัญญา----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการเรียนรู้-49-49
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการออทิสติก----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนพิการทั้งหมด-46-46
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการมองเห็น----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการได้ยิน----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางสติปัญญา----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการเรียนรู้-42-42
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการออทิสติก----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการซ้ำซ้อน-3-3
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนพิการทั้งหมด-49-49
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการมองเห็น----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการได้ยิน----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางสติปัญญา----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการเรียนรู้-49-49
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการออทิสติก----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนพิการทั้งหมด-12-12
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการมองเห็น----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการได้ยิน----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางสติปัญญา----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการเรียนรู้-12-12
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการออทิสติก----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนพิการทั้งหมด124530
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการมองเห็น----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการได้ยิน----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางสติปัญญา----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการร่างกายและสุขภาพ-112
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการเรียนรู้-23427
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการพูดและภาษา1--1
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการออทิสติก----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนพิการทั้งหมด-34-34
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการมองเห็น-2-2
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการได้ยิน----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางสติปัญญา-1-1
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการเรียนรู้-31-31
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการออทิสติก----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการมองเห็น----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการได้ยิน----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางสติปัญญา----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการออทิสติก----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนพิการทั้งหมด-16-16
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการมองเห็น----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการได้ยิน----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางสติปัญญา----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการร่างกายและสุขภาพ-2-2
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการเรียนรู้-14-14
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการออทิสติก----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนพิการทั้งหมด-20-20
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการมองเห็น----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการได้ยิน----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางสติปัญญา----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการเรียนรู้-19-19
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการออทิสติก-1-1
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนพิการทั้งหมด-20-20
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการมองเห็น----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการได้ยิน----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางสติปัญญา----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการเรียนรู้-19-19
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการออทิสติก----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนพิการทั้งหมด-24-24
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการมองเห็น-1-1
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการได้ยิน----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางสติปัญญา----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการเรียนรู้-23-23
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการออทิสติก----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนพิการทั้งหมด----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการมองเห็น----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการได้ยิน----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางสติปัญญา----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการเรียนรู้----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการออทิสติก----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนพิการทั้งหมด-322052
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการมองเห็น----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการได้ยิน----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางสติปัญญา----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการเรียนรู้-312051
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการออทิสติก----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนพิการทั้งหมด-39-39
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการมองเห็น----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการได้ยิน----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางสติปัญญา-1-1
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการเรียนรู้-37-37
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการออทิสติก----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนพิการทั้งหมด-381250
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการมองเห็น----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการได้ยิน----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางสติปัญญา-1-1
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการเรียนรู้-341246
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-2-2
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการออทิสติก----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนพิการทั้งหมด-9-9
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการมองเห็น----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการได้ยิน----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางสติปัญญา-1-1
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการเรียนรู้-7-7
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการออทิสติก----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนพิการทั้งหมด-16-16
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการมองเห็น----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการได้ยิน----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางสติปัญญา----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการเรียนรู้-16-16
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการออทิสติก----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนพิการทั้งหมด112-13
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการมองเห็น----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการได้ยิน----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางสติปัญญา11-2
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการเรียนรู้-10-10
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการออทิสติก----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการมองเห็น----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการได้ยิน----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางสติปัญญา----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการเรียนรู้----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการออทิสติก-1-1
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนพิการทั้งหมด-14-14
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการมองเห็น----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการได้ยิน----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางสติปัญญา----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการเรียนรู้-13-13
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการออทิสติก----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการมองเห็น----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการได้ยิน----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางสติปัญญา----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการออทิสติก-1-1
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนพิการทั้งหมด-13-13
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการมองเห็น----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการได้ยิน----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางสติปัญญา-1-1
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการเรียนรู้-12-12
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการพูดและภาษา----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการออทิสติก----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----


35/16 ถ.เพชรเกษม ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
Version 2020.07