จำนวนนักเรียน น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด4,96913,72566719,361
น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์9742,008583,040
ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์6501,618622,330
น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์383949281,360
น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์1961,3071161,619
ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์3601,039661,465
น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์9248731610
น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3,79910,41049314,702
ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3,95911,06853915,566
น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3,2769,20542612,907
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด3479-113
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์713-20
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์312-15
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์24-6
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์26-8
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์24-6
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์24-6
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2560-85
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2963-92
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2452-76
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด3170-101
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-9-9
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์812-20
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-5-5
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์69-15
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์15-6
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์13-4
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2552-77
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2253-75
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1843-61
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด4986-135
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์410-14
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์62-8
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์32-5
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์512-17
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์18-9
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์4064-104
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์4276-118
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3660-96
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด21522598
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์32-5
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์21-3
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1--1
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-121325
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์311721
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-8614
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์18381268
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์16401874
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์14341159
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด22125-147
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์221-23
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์310-13
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์28-10
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์228-30
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์125-26
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์117-18
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1876-94
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1890-108
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1766-83
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด33138-171
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์710-17
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-11-11
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-22-22
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์212-14
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-7-7
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์26106-132
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์31115-146
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2494-118
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด4496-140
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1124-35
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์721-28
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์511-16
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์34-7
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์24-6
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์22-4
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3068-98
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3571-106
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2856-84
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด3993-132
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1120-31
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์817-25
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์39-12
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์28-10
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์23-5
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2665-91
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2973-102
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2057-77
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด1936-55
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-5-5
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์53-8
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์16-7
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1825-43
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1428-42
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1319-32
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด1347-60
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์24-6
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์21-3
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์21-3
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์24-6
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์44-8
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์22-4
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์939-48
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์742-49
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์737-44
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด3310942184
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์76215
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์15410
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1315
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์623837
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์716326
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์49114
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์208032132
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์258835148
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์177127115
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด1438-52
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์21-3
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์21-3
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์21-3
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์16-7
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์29-11
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์13-4
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1131-42
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1028-38
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1025-35
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด35122114271
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์6101026
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์511824
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์46414
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์3162645
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์5111329
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์26513
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์269678200
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2510093218
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์228666174
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด53113-166
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์49-13
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์411-15
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์24-6
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-15-15
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-9-9
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์4989-138
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์4993-142
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์4778-125
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด2569-94
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-8-8
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์27-9
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์19-10
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2452-76
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2358-81
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2248-70
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด2562-87
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-5-5
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์25-7
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์223-25
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์416-20
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์212-14
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2334-57
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1941-60
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1927-46
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด1435-49
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์26-8
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13-4
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์38-11
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์25-7
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์24-6
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์921-30
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1127-38
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์918-27
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด3988-127
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์510-15
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์17-8
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์611-17
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์2412-36
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์66-12
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2867-95
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1469-83
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1058-68
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด4095-135
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์910-19
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์417-21
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์44-8
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์311-14
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์515-20
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์27-9
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2874-102
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3163-94
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2553-78
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด6218123266
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์923436
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1332247
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์715123
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์122528
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์111315
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-819
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์5213614202
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์4813818204
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์4511611172
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด45119-164
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์622-28
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์311-14
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์18-9
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์511-16
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์214-16
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์25-7
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3486-120
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์4094-134
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3274-106
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด1630-46
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์610-16
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์26-8
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์15-6
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-4-4
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์11-2
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1016-26
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1323-36
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์815-23
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด2343-66
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์17-8
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์16-7
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์14-5
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์18-9
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์33-6
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2128-49
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1934-53
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1825-43
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด7100-107
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-33-33
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-22-22
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-18-18
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์763-70
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์775-82
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์757-64
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด23136-159
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์530-35
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์315-18
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์315-18
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-12-12
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์118-19
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1894-112
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์19103-122
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1781-98
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด1545-60
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์716-23
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์15-6
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์14-5
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-2-2
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์21-3
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์827-35
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1239-51
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์626-32
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด1967-86
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์212-14
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์46-10
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-8-8
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์13-4
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1747-64
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1458-72
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1244-56
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด1654-70
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์34-7
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์410-14
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์23-5
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-10-10
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์47-11
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1340-53
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์837-45
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์731-38
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด2280-102
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-5-5
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-8-8
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-5-5
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์320-23
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์116-17
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์112-13
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1955-74
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2156-77
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1948-67
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด1955-74
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์27-9
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์26-8
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-3-3
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์14-5
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1745-62
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1645-61
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1440-54
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด2569-94
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์710-17
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์57-12
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์53-8
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์28-10
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์317-20
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์16-7
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1651-67
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1745-62
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1436-50
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด2990-119
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1130-41
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์113-14
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์111-12
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-1-1
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1213-25
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1859-77
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1664-80
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์748-55
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด3492-126
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์67-13
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์57-12
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์35-8
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-10-10
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์23-5
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2875-103
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2782-109
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2471-95
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด2454-78
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์21-3
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์47-11
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-5-5
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์2--2
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2248-70
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1847-65
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1742-59
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด868-76
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์13-4
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์17-8
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-8-8
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-9-9
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์757-64
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์752-59
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์647-53
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด40100-140
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์410-14
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์58-13
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์44-8
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์112-13
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์38-11
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์15-6
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3578-113
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3284-116
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3271-103
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด2176-97
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์511-16
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์312-15
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์38-11
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-9-9
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์26-8
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1656-72
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1658-74
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1449-63
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด3985-124
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์910-19
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์67-13
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์55-10
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-10-10
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์215-17
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3065-95
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3163-94
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2753-80
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด1491-105
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์39-12
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-10-10
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-7-7
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์38-11
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์18-9
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์12-3
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์874-82
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1373-86
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์865-73
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด4287-129
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์14-5
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์827-35
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1115-26
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์411-15
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3356-89
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3168-99
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2650-76
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด4912253224
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1519438
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1528
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1427
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์18716
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์47516
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1326
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์339542170
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์4411046200
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์309039159
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด38106-144
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1716-33
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์914-23
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์610-16
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-4-4
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์38-11
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2186-107
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2684-110
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1575-90
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด36165-201
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์721-28
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์417-21
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์210-12
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์212-14
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์313-16
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์24-6
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์27132-159
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์29135-164
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์24116-140
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด4171-112
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1016-26
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์911-20
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์86-14
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์23-5
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์12-3
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2952-81
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3158-89
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2745-72
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด4374-117
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์313-16
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์310-13
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์29-11
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์28-10
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์45-9
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1--1
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3853-91
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3659-95
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3447-81
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด37143-180
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1217-29
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์616-22
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์510-15
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-13-13
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์113-14
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-6-6
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์25113-138
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์30114-144
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์23101-124
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด1349-62
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์17-8
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-3-3
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1239-51
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1343-56
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1236-48
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด138124118
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์18413
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1-23
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1-23
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์313218
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์521228
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์310114
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์9601887
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์7602087
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์7491773
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด69193-262
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์543-48
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์427-31
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-19-19
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์510-15
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์212-14
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์12-3
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์59140-199
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์63154-217
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์54123-177
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด4292-134
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1313-26
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์110-11
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์15-6
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์310-13
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์195-24
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์22-4
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2669-95
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2277-99
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1161-72
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด39154-193
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์89-17
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1011-21
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์42-6
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์29-11
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-12-12
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์29136-165
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์29131-160
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์23119-142
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด70150-220
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1724-41
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์3513-48
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์158-23
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์111-12
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์110-11
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์52115-167
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์34127-161
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์31105-136
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด1216-28
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์12-3
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-1-1
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1113-24
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1115-26
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1013-23
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด52187-239
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์723-30
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์425-29
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์210-12
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์217-19
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์311-14
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์12-3
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์43147-190
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์45151-196
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์39123-162
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด2648-74
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์21-3
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์611-17
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-2-2
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1--1
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2445-69
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1937-56
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1835-53
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด3194-125
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์117-18
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์214-16
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-9-9
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์19-10
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์311-14
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2968-97
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2669-95
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2456-80
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด115335-450
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์2656-82
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์2049-69
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1032-42
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์426-30
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์317-20
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์19-10
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์85253-338
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์92269-361
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์73229-302
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด3010133164
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์210416
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์516930
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์28414
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-4711
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์19414
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-336
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์288722137
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์247620120
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์247316113
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด1946-65
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์711-18
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1322-35
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์68-14
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1235-47
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์624-30
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์521-26
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด3598-133
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์126-27
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์620-26
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-10-10
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์17-8
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์195-24
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์13-4
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3365-98
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1073-83
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1053-63
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด67198-265
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์730-37
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์330-33
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์221-23
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์314-17
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์313-16
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์25-7
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์57154-211
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์61155-216
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์55137-192
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด154425-579
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์2570-95
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1571-86
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์840-48
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์432-36
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์418-22
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์211-13
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์125323-448
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์135336-471
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์117286-403
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด3772-109
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1011-21
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์57-12
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์47-11
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-5-5
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์12-3
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2756-83
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3163-94
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2554-79
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด29110-139
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์619-25
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์516-21
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์311-14
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์18-9
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2283-105
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2491-115
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2077-97
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด59239-298
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1629-45
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1313-26
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์810-18
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์223-25
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์230-32
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-11-11
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์41187-228
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์44196-240
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์34165-199
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด58160-218
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1222-34
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์318-21
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์112-13
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์210-12
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์24-6
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์14-5
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์44128-172
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์53138-191
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์41122-163
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด2364-87
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์710-17
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์49-13
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์35-8
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-1-1
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์31-4
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1653-69
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1654-70
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1249-61
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด2575-100
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์69-15
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์58-13
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์43-7
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-3-3
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-6-6
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1963-82
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2061-81
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1853-71
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด63137-200
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1622-38
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์318-21
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์214-16
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-13-13
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์610-16
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์47102-149
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์54109-163
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์4093-133
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด106284-390
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์3524-59
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์428-32
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์214-16
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์336-39
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์719-26
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์111-12
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์68224-292
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์95237-332
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์61202-263
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด47122-169
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์916-25
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์113-14
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13-4
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์111-12
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์22-4
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3795-132
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์44107-151
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3585-120
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด4490-134
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1318-31
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์313-16
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์28-10
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์110-11
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์33-6
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3062-92
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3874-112
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2657-83
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด44113-157
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์2222-44
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์614-20
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์68-14
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-10-10
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2281-103
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3894-132
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2273-95
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด835-43
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์18-9
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์14-5
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์14-5
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์13-4
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์624-30
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์729-36
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์623-29
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด45113-158
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1410-24
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1518-33
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์117-18
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์18-9
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์28-10
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3095-125
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2887-115
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2477-101
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด121236-357
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์2547-72
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1049-59
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์530-35
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์419-23
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์127-19
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์22-4
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์92170-262
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์99180-279
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์78146-224
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด163330-493
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1458-72
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1327-40
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์619-25
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์622-28
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์925-34
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์610-16
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์143250-393
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์141278-419
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์133227-360
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด39103-142
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1116-27
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์918-27
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์612-18
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-5-5
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์12-3
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2882-110
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2983-112
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2477-101
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด43102-145
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์923-32
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์514-19
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์39-12
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์14-5
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์26-8
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3375-108
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3682-118
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2965-94
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด3072-102
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์111-12
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1422-36
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์110-11
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์1--1
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2861-89
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1650-66
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1649-65
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด3064-94
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์58-13
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์56-11
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์33-6
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์26-8
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์23-5
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์11-2
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2350-73
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2355-78
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2045-65
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด4490-134
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์164-20
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์48-12
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์43-7
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-4-4
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2882-110
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์4080-120
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2875-103
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด2882-110
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์811-19
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-11-11
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์75-12
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2060-80
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2173-94
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1456-70
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด63142-205
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์820-28
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์712-19
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์38-11
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์29-11
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์312-15
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-6-6
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์53113-166
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์53118-171
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์46103-149
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด86143-229
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1326-39
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1110-21
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์87-15
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์615-21
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์38-11
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์16-7
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์67102-169
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์72125-197
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์6298-160
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด89278-367
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1753-70
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์832-40
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์524-29
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์116-17
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์720-27
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์110-11
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์71209-280
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์74226-300
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์62191-253
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด6422072356
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์735648
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์519226
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์415120
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์214925
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์519428
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1618
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์5517157283
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์5418266302
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์5015453257
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด44165-209
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1132-43
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1123-34
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์718-25
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์111-12
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์28-10
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์14-5
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์32122-154
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์31134-165
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์27113-140
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด68186-254
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1928-47
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1114-25
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1012-22
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์420-24
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์38-11
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์34-7
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์45138-183
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์54164-218
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์44133-177
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด159242149
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์2428
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-549
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-112
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์1101122
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์212721
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-448
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์127829119
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์137531119
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์106624100
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด6619438298
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1332247
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์617629
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์411116
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์216523
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์614424
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์2619
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์5114631228
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์5416328245
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์4513223200
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด35171-206
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1117-28
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์414-18
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์35-8
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์18-9
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์311-14
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์13-4
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์23146-169
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์28146-174
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์20129-149
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด53177-230
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์3125-56
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1712-29
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์158-23
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์113-14
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์822-30
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์15-6
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์21139-160
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์28143-171
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์12120-132
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด238528-766
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์4673-119
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์2867-95
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1939-58
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์1463-77
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1024-34
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์417-21
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์178392-570
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์200437-637
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์163357-520
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด98238-336
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1447-61
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์848-56
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์326-29
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-9-9
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์15-6
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์84182-266
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์89185-274
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์78156-234
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด83281-364
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์936-45
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1242-54
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์623-29
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์324-27
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์414-18
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์37-10
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์71221-292
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์67225-292
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์64195-259
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด2965-94
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1716-33
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์116-17
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์103-13
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์18-9
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์26-8
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1141-52
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1653-69
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์837-45
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด289245165
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์615425
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์316423
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์312116
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์115622
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์212317
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1629
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์216235118
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์236438125
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์205232104
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด77184-261
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1623-39
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1622-38
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1112-23
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์210-12
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์37-10
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์59151-210
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์58155-213
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์51136-187
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด3977-116
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์29-11
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์107-17
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์23-5
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์16-7
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์27-9
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3662-98
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2763-90
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2652-78
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด3688-124
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1623-39
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์915-24
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์713-20
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-3-3
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2062-82
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2768-95
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1855-73
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด2366-89
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์314-17
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-11-11
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-7-7
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์22-4
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์22-4
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์2--2
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1850-68
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2153-74
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1844-62
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด45143-188
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์912-21
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์614-20
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์47-11
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์113-14
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์18-9
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์35118-153
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์38121-159
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์32107-139
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด48102-150
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์913-22
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์211-13
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์17-8
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์19-10
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-7-7
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3880-118
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์4684-130
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3772-109
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด2127-48
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์47-11
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์43-7
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์23-5
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์14-5
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์22-4
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1616-32
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1522-37
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1215-27
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด108265112485
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์23421479
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์20341569
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1516839
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์1111123
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์316928
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-8311
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์8421287383
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์8521588388
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์7618674336
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด67197-264
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1129-40
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์423-27
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์314-17
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-15-15
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์211-13
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์56153-209
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์61163-224
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์53136-189
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด4627644366
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์958269
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์537446
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์325230
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์131638
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์421227
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์18110
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3618736259
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3721838293
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3116333227
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด2064-84
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์64-10
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์35-8
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์23-5
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-8-8
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์36-9
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1452-66
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1453-67
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1047-57
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด1865-83
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์520-25
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13-4
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-6-6
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-12-12
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1339-52
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1750-67
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1329-42
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด2552-77
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์714-21
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์59-14
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์48-12
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์21-3
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1--1
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1--1
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1637-53
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1943-62
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1536-51
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด2980-109
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์43-7
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์516-21
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์612-18
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์18-9
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2061-81
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2367-90
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1556-71
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด2973-102
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์43-7
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์47-11
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์23-5
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์17-8
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2463-87
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2563-88
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2259-81
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด1533-48
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์2--2
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1--1
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์214-16
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์210-12
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์27-9
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1119-30
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1222-34
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1115-26
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด2145-66
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์47-11
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์37-10
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์35-8
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์28-10
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์54-9
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์13-4
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1530-45
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1334-47
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1127-38
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----


35/16 ถ.เพชรเกษม ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
Version 2020.07