จำนวนนักเรียนจำแนกตามความด้อยโอกาส

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3,99911,48255016,031
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
เด็กถูกทอดทิ้ง----
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
เด็กเร่ร่อน----
ผลกระทบจากเอดส์----
ชนกลุ่มน้อย----
เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
เด็กยากจน3,95611,17552715,658
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
อื่นๆ----
กำพร้า853-61
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท3525423312
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ กำพร้า----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กยากจน3479-113
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ชนกลุ่มน้อย----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ผลกระทบจากเอดส์----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กเร่ร่อน----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3479-113
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท14-5
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา กำพร้า----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กยากจน2862-90
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ชนกลุ่มน้อย----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ผลกระทบจากเอดส์----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กเร่ร่อน----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2966-95
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ กำพร้า-5-5
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กยากจน4276-118
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ชนกลุ่มน้อย----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ผลกระทบจากเอดส์----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กเร่ร่อน----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4281-123
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1326
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา กำพร้า----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กยากจน20492392
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ชนกลุ่มน้อย----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ผลกระทบจากเอดส์----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กเร่ร่อน----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด21522598
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ กำพร้า-2-2
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กยากจน1165-76
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ชนกลุ่มน้อย----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ผลกระทบจากเอดส์----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กเร่ร่อน----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1167-78
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ กำพร้า-2-2
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กยากจน1980-99
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ชนกลุ่มน้อย----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ผลกระทบจากเอดส์----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กเร่ร่อน----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1982-101
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ กำพร้า----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กยากจน3194-125
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ชนกลุ่มน้อย----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ผลกระทบจากเอดส์----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กเร่ร่อน----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3194-125
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ กำพร้า-4-4
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กยากจน3778-115
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ชนกลุ่มน้อย----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ผลกระทบจากเอดส์----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กเร่ร่อน----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3782-119
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ กำพร้า----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กยากจน1935-54
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ชนกลุ่มน้อย----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ผลกระทบจากเอดส์----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กเร่ร่อน----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1935-54
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ กำพร้า----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กยากจน1243-55
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ชนกลุ่มน้อย----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ผลกระทบจากเอดส์----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กเร่ร่อน----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1243-55
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1528
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ กำพร้า----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กยากจน136427104
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ชนกลุ่มน้อย----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ผลกระทบจากเอดส์----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กเร่ร่อน----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด146929112
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ กำพร้า----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กยากจน1438-52
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ชนกลุ่มน้อย----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ผลกระทบจากเอดส์----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กเร่ร่อน----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1438-52
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-9918
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ กำพร้า----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กยากจน319397221
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ชนกลุ่มน้อย----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ผลกระทบจากเอดส์----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กเร่ร่อน----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด31102106239
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท23-5
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ กำพร้า----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กยากจน50103-153
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ชนกลุ่มน้อย----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ผลกระทบจากเอดส์----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กเร่ร่อน----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด52106-158
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ กำพร้า----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กยากจน2569-94
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ชนกลุ่มน้อย----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ผลกระทบจากเอดส์----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กเร่ร่อน----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2569-94
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ กำพร้า----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กยากจน2260-82
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ชนกลุ่มน้อย----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ผลกระทบจากเอดส์----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กเร่ร่อน----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2260-82
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ กำพร้า----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กยากจน530-35
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ชนกลุ่มน้อย----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ผลกระทบจากเอดส์----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กเร่ร่อน----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด530-35
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ กำพร้า----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กยากจน3888-126
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ชนกลุ่มน้อย----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ผลกระทบจากเอดส์----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กเร่ร่อน----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3888-126
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา กำพร้า----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กยากจน3786-123
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ชนกลุ่มน้อย----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ผลกระทบจากเอดส์----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กเร่ร่อน----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3786-123
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา กำพร้า----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กยากจน6218123266
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ชนกลุ่มน้อย----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ผลกระทบจากเอดส์----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กเร่ร่อน----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด6218123266
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท25-7
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา กำพร้า----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กยากจน38100-138
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ชนกลุ่มน้อย----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ผลกระทบจากเอดส์----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กเร่ร่อน----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด40105-145
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา กำพร้า----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กยากจน1626-42
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ชนกลุ่มน้อย----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ผลกระทบจากเอดส์----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กเร่ร่อน----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1626-42
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา กำพร้า----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กยากจน1739-56
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ชนกลุ่มน้อย----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ผลกระทบจากเอดส์----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กเร่ร่อน----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1739-56
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ กำพร้า----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กยากจน571-76
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ชนกลุ่มน้อย----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ผลกระทบจากเอดส์----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กเร่ร่อน----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด571-76
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ กำพร้า-2-2
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กยากจน1589-104
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ชนกลุ่มน้อย----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ผลกระทบจากเอดส์----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กเร่ร่อน----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1591-106
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ กำพร้า----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กยากจน1545-60
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ชนกลุ่มน้อย----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ผลกระทบจากเอดส์----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กเร่ร่อน----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1545-60
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-2-2
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา กำพร้า----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กยากจน1964-83
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ชนกลุ่มน้อย----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ผลกระทบจากเอดส์----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กเร่ร่อน----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1966-85
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา กำพร้า----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กยากจน1051-61
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ชนกลุ่มน้อย----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กเร่ร่อน----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ผลกระทบจากเอดส์----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1051-61
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ กำพร้า----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กยากจน1372-85
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ชนกลุ่มน้อย----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ผลกระทบจากเอดส์----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กเร่ร่อน----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1372-85
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา กำพร้า----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กยากจน1955-74
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ชนกลุ่มน้อย----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ผลกระทบจากเอดส์----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กเร่ร่อน----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1955-74
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ กำพร้า----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กยากจน1252-64
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ชนกลุ่มน้อย----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ผลกระทบจากเอดส์----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กเร่ร่อน----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1252-64
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ กำพร้า----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กยากจน1276-88
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ชนกลุ่มน้อย----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ผลกระทบจากเอดส์----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กเร่ร่อน----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1276-88
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ กำพร้า15-6
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กยากจน2453-77
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ชนกลุ่มน้อย----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ผลกระทบจากเอดส์----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กเร่ร่อน----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2558-83
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-4-4
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ กำพร้า----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กยากจน2347-70
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ชนกลุ่มน้อย----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ผลกระทบจากเอดส์----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กเร่ร่อน----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2351-74
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ กำพร้า----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กยากจน455-59
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ชนกลุ่มน้อย----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ผลกระทบจากเอดส์----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กเร่ร่อน----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด455-59
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ กำพร้า----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กยากจน2694-120
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ชนกลุ่มน้อย----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ผลกระทบจากเอดส์----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กเร่ร่อน----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2694-120
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ กำพร้า----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กยากจน1672-88
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ชนกลุ่มน้อย----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ผลกระทบจากเอดส์----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กเร่ร่อน----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1672-88
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท15-6
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ กำพร้า----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กยากจน3680-116
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ชนกลุ่มน้อย----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ผลกระทบจากเอดส์----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กเร่ร่อน----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3785-122
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท15-6
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา กำพร้า----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กยากจน786-93
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ชนกลุ่มน้อย----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ผลกระทบจากเอดส์----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กเร่ร่อน----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด891-99
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา กำพร้า1--1
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กยากจน3778-115
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ชนกลุ่มน้อย----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ผลกระทบจากเอดส์----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กเร่ร่อน----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3878-116
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท28616
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง กำพร้า-2-2
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กยากจน429743182
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ชนกลุ่มน้อย----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ผลกระทบจากเอดส์----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กเร่ร่อน----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4410749200
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1-1
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง กำพร้า----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กยากจน38102-140
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ชนกลุ่มน้อย----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ผลกระทบจากเอดส์----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กเร่ร่อน----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด38103-141
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง กำพร้า-2-2
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กยากจน23139-162
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ชนกลุ่มน้อย----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ผลกระทบจากเอดส์----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กเร่ร่อน----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด23141-164
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท24-6
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง กำพร้า----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กยากจน3865-103
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ชนกลุ่มน้อย----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ผลกระทบจากเอดส์----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กเร่ร่อน----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4069-109
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง กำพร้า----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กยากจน4374-117
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ชนกลุ่มน้อย----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ผลกระทบจากเอดส์----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กเร่ร่อน----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4374-117
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา กำพร้า----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กยากจน36138-174
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ชนกลุ่มน้อย----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ผลกระทบจากเอดส์----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กเร่ร่อน----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด36138-174
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา กำพร้า-1-1
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กยากจน1342-55
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ชนกลุ่มน้อย----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ผลกระทบจากเอดส์----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กเร่ร่อน----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1343-56
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา กำพร้า----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กยากจน8641890
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ชนกลุ่มน้อย----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ผลกระทบจากเอดส์----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กเร่ร่อน----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด8641890
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-6-6
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง กำพร้า----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กยากจน69183-252
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ชนกลุ่มน้อย----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ผลกระทบจากเอดส์----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กเร่ร่อน----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด69189-258
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา กำพร้า----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กยากจน4292-134
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ชนกลุ่มน้อย----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ผลกระทบจากเอดส์----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กเร่ร่อน----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4292-134
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท17-8
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา กำพร้า----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กยากจน37126-163
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ชนกลุ่มน้อย----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ผลกระทบจากเอดส์----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กเร่ร่อน----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด38133-171
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท12-3
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง กำพร้า-1-1
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กยากจน4498-142
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ชนกลุ่มน้อย----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ผลกระทบจากเอดส์----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กเร่ร่อน----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด45101-146
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง กำพร้า----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กยากจน1216-28
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ชนกลุ่มน้อย----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ผลกระทบจากเอดส์----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กเร่ร่อน----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1216-28
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-5-5
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง กำพร้า14-5
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กยากจน35129-164
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ชนกลุ่มน้อย----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ผลกระทบจากเอดส์----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กเร่ร่อน----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด36138-174
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง กำพร้า----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กยากจน2648-74
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ชนกลุ่มน้อย----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ผลกระทบจากเอดส์----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กเร่ร่อน----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2648-74
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง กำพร้า----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กยากจน2890-118
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ชนกลุ่มน้อย----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ผลกระทบจากเอดส์----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กเร่ร่อน----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2890-118
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา กำพร้า-2-2
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กยากจน44173-217
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ชนกลุ่มน้อย----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ผลกระทบจากเอดส์----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กเร่ร่อน----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด44175-219
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท12-3
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา กำพร้า----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กยากจน248931144
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ชนกลุ่มน้อย----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ผลกระทบจากเอดส์----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กเร่ร่อน----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด259131147
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา กำพร้า----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กยากจน1946-65
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ชนกลุ่มน้อย----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ผลกระทบจากเอดส์----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กเร่ร่อน----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1946-65
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท23-5
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา กำพร้า----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กยากจน3395-128
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ชนกลุ่มน้อย----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ผลกระทบจากเอดส์----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กเร่ร่อน----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3598-133
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท39-12
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา กำพร้า-1-1
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กยากจน42121-163
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ชนกลุ่มน้อย----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ผลกระทบจากเอดส์----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กเร่ร่อน----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด45131-176
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-10-10
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา กำพร้า27-9
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กยากจน91324-415
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ชนกลุ่มน้อย----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ผลกระทบจากเอดส์----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กเร่ร่อน----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด93341-434
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา กำพร้า----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กยากจน3369-102
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ชนกลุ่มน้อย----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ผลกระทบจากเอดส์----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กเร่ร่อน----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3369-102
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา กำพร้า----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กยากจน2390-113
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ชนกลุ่มน้อย----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ผลกระทบจากเอดส์----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กเร่ร่อน----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2390-113
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา กำพร้า12-3
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กยากจน25107-132
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ชนกลุ่มน้อย----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ผลกระทบจากเอดส์----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กเร่ร่อน----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด26109-135
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-9-9
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา กำพร้า----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กยากจน55143-198
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ชนกลุ่มน้อย----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ผลกระทบจากเอดส์----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กเร่ร่อน----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด55152-207
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1-1
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง กำพร้า----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กยากจน2363-86
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ชนกลุ่มน้อย----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ผลกระทบจากเอดส์----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กเร่ร่อน----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2364-87
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง กำพร้า----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กยากจน2575-100
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ชนกลุ่มน้อย----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ผลกระทบจากเอดส์----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กเร่ร่อน----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2575-100
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท111-12
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง กำพร้า----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กยากจน58113-171
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ชนกลุ่มน้อย----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ผลกระทบจากเอดส์----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กเร่ร่อน----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด59124-183
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง กำพร้า-2-2
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กยากจน47177-224
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ชนกลุ่มน้อย----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ผลกระทบจากเอดส์----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กเร่ร่อน----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด47179-226
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท18-9
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา กำพร้า----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กยากจน43110-153
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ชนกลุ่มน้อย----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ผลกระทบจากเอดส์----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กเร่ร่อน----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด44118-162
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท12-3
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง กำพร้า----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กยากจน4078-118
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ชนกลุ่มน้อย----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ผลกระทบจากเอดส์----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กเร่ร่อน----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4180-121
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง กำพร้า----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กยากจน4196-137
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ชนกลุ่มน้อย----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ผลกระทบจากเอดส์----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กเร่ร่อน----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4196-137
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-2-2
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง กำพร้า----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กยากจน731-38
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ชนกลุ่มน้อย----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ผลกระทบจากเอดส์----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กเร่ร่อน----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด733-40
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-5-5
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง กำพร้า----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กยากจน43106-149
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ชนกลุ่มน้อย----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ผลกระทบจากเอดส์----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กเร่ร่อน----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด43111-154
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท110-11
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง กำพร้า----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กยากจน118224-342
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ชนกลุ่มน้อย----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ผลกระทบจากเอดส์----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กเร่ร่อน----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด119234-353
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท218-20
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง กำพร้า----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กยากจน153302-455
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ชนกลุ่มน้อย----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ผลกระทบจากเอดส์----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กเร่ร่อน----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด155320-475
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา กำพร้า----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กยากจน39102-141
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ชนกลุ่มน้อย----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ผลกระทบจากเอดส์----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กเร่ร่อน----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด39102-141
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-3-3
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา กำพร้า----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กยากจน4192-133
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ชนกลุ่มน้อย----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ผลกระทบจากเอดส์----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กเร่ร่อน----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4195-136
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง กำพร้า----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กยากจน2669-95
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ชนกลุ่มน้อย----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ผลกระทบจากเอดส์----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กเร่ร่อน----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2669-95
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า กำพร้า----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กยากจน3064-94
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ชนกลุ่มน้อย----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ผลกระทบจากเอดส์----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กเร่ร่อน----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3064-94
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1--1
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า กำพร้า----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กยากจน3582-117
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ชนกลุ่มน้อย----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ผลกระทบจากเอดส์----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กเร่ร่อน----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3682-118
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า กำพร้า----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กยากจน2882-110
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ชนกลุ่มน้อย----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ผลกระทบจากเอดส์----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กเร่ร่อน----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2882-110
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-5-5
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า กำพร้า----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กยากจน63132-195
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ชนกลุ่มน้อย----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ผลกระทบจากเอดส์----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กเร่ร่อน----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด63137-200
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1-1
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า กำพร้า----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กยากจน84134-218
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ชนกลุ่มน้อย----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ผลกระทบจากเอดส์----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กเร่ร่อน----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด84135-219
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา กำพร้า----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กยากจน67222-289
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ชนกลุ่มน้อย----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ผลกระทบจากเอดส์----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กเร่ร่อน----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด67222-289
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-4-4
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง กำพร้า-1-1
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กยากจน1015050210
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ชนกลุ่มน้อย----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ผลกระทบจากเอดส์----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กเร่ร่อน----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1015550215
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง กำพร้า-1-1
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กยากจน3485-119
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ชนกลุ่มน้อย----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ผลกระทบจากเอดส์----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กเร่ร่อน----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3486-120
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1-1
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง กำพร้า----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กยากจน67163-230
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ชนกลุ่มน้อย----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ผลกระทบจากเอดส์----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กเร่ร่อน----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด67164-231
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง กำพร้า----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กยากจน159242149
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ชนกลุ่มน้อย----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ผลกระทบจากเอดส์----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กเร่ร่อน----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด159242149
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท110-11
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า กำพร้า-1-1
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กยากจน5212028200
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ชนกลุ่มน้อย----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ผลกระทบจากเอดส์----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กเร่ร่อน----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด5313128212
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท16-7
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา กำพร้า----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กยากจน1494-108
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ชนกลุ่มน้อย----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ผลกระทบจากเอดส์----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กเร่ร่อน----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด15100-115
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา กำพร้า----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กยากจน49174-223
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ชนกลุ่มน้อย----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ผลกระทบจากเอดส์----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กเร่ร่อน----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด49174-223
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-13-13
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา กำพร้า----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กยากจน127320-447
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ชนกลุ่มน้อย----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ผลกระทบจากเอดส์----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กเร่ร่อน----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด127333-460
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท113-14
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา กำพร้า----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กยากจน93214-307
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ชนกลุ่มน้อย----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ผลกระทบจากเอดส์----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กเร่ร่อน----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด94227-321
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กยากจน40245-285
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ชนกลุ่มน้อย----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ผลกระทบจากเอดส์----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กเร่ร่อน----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด40245-285
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา กำพร้า----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2662-88
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กเร่ร่อน----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ผลกระทบจากเอดส์----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ชนกลุ่มน้อย----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กยากจน2557-82
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา กำพร้า----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท15-6
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด269143160
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กเร่ร่อน----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ผลกระทบจากเอดส์----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ชนกลุ่มน้อย----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กยากจน268843157
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า กำพร้า----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-3-3
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด47132-179
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กเร่ร่อน----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ผลกระทบจากเอดส์----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ชนกลุ่มน้อย----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กยากจน47132-179
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า กำพร้า----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3973-112
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กเร่ร่อน----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ผลกระทบจากเอดส์----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ชนกลุ่มน้อย----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กยากจน3869-107
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า กำพร้า14-5
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3688-124
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กเร่ร่อน----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ผลกระทบจากเอดส์----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ชนกลุ่มน้อย----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กยากจน3585-120
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า กำพร้า----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท13-4
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2062-82
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กเร่ร่อน----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ผลกระทบจากเอดส์----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ชนกลุ่มน้อย----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กยากจน1958-77
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า กำพร้า----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท14-5
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด45143-188
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กเร่ร่อน----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ผลกระทบจากเอดส์----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ชนกลุ่มน้อย----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กยากจน45143-188
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า กำพร้า----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4896-144
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กเร่ร่อน----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ผลกระทบจากเอดส์----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ชนกลุ่มน้อย----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กยากจน4892-140
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา กำพร้า-1-1
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-3-3
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1419-33
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กเร่ร่อน----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ผลกระทบจากเอดส์----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ชนกลุ่มน้อย----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กยากจน1419-33
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน กำพร้า----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด5915771287
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กเร่ร่อน----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ผลกระทบจากเอดส์----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ชนกลุ่มน้อย----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กยากจน5815771286
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน กำพร้า----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1--1
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด65194-259
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กเร่ร่อน----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ผลกระทบจากเอดส์----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ชนกลุ่มน้อย----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กยากจน65188-253
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน กำพร้า-1-1
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-5-5
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3415735226
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กเร่ร่อน----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ผลกระทบจากเอดส์----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ชนกลุ่มน้อย----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กยากจน3415031215
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน กำพร้า----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-7411
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2062-82
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กเร่ร่อน----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ผลกระทบจากเอดส์----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ชนกลุ่มน้อย----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กยากจน2062-82
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน กำพร้า----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1649-65
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กเร่ร่อน----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ผลกระทบจากเอดส์----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ชนกลุ่มน้อย----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กยากจน1549-64
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน กำพร้า1--1
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2552-77
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กเร่ร่อน----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ผลกระทบจากเอดส์----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ชนกลุ่มน้อย----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กยากจน2552-77
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน กำพร้า----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2980-109
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กเร่ร่อน----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ผลกระทบจากเอดส์----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ชนกลุ่มน้อย----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กยากจน2980-109
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน กำพร้า----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2873-101
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กเร่ร่อน----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ผลกระทบจากเอดส์----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ชนกลุ่มน้อย----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กยากจน2873-101
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน กำพร้า----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1533-48
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กเร่ร่อน----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ผลกระทบจากเอดส์----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ชนกลุ่มน้อย----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กยากจน1533-48
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน กำพร้า----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2139-60
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กถูกทอดทิ้ง----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กเร่ร่อน----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ผลกระทบจากเอดส์----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ชนกลุ่มน้อย----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กยากจน2139-60
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน กำพร้า----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----


35/16 ถ.เพชรเกษม ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
Version 2020.07