โครงการในโรงเรียน
รหัสโครงการชื่อโครงการ
1โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ 2 โรงเรียน
2โรงเรียนคุณภาพตำบล 40 โรงเรียน
3โรงเรียนวิถีพุทธ 25 โรงเรียน
4โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 โรงเรียน
5โรงเรียนในโครงการประชารัฐ 14 โรงเรียน
6โรงเรียนในโครงการอิสลามศึกษาแบบเข้ม 37 โรงเรียน