จำนวนนักเรียนจำแนกตามสัญชาติ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-2

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด4,96913,72566719,361
ไทย4,95613,67866619,300
กัมพูชา420125
เกาหลีใต้----
จีน----
ซาอุดีอาระเบีย----
ญี่ปุ่น----
เนปาล----
ปากีสถาน----
เมียนมา212-14
ฟิลิปปิน----
มาเลเซีย211-13
ลาว----
เวียดนาม----
ศรีลังกา----
สิงคโปร์----
อินเดีย----
อินโดนีเซีย12-3
ไม่ปรากฎสัญชาติ1--1
อื่นๆ32-5
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด3479-113
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไทย3478-112
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ กัมพูชา----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เกาหลีใต้----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ จีน----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ซาอุดีอาระเบีย----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ญี่ปุ่น----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เนปาล----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ปากีสถาน----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เมียนมา----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ฟิลิปปิน----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ มาเลเซีย-1-1
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ลาว----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เวียดนาม----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ศรีลังกา----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ สิงคโปร์----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อินเดีย----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อินโดนีเซีย----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด3170-101
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ไทย3169-100
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา กัมพูชา----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เกาหลีใต้----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา จีน----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ซาอุดีอาระเบีย----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ญี่ปุ่น----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เนปาล----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ปากีสถาน----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เมียนมา----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ฟิลิปปิน----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา มาเลเซีย----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ลาว----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เวียดนาม----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ศรีลังกา----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา สิงคโปร์----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อินเดีย----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อินโดนีเซีย----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ-1-1
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด4986-135
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไทย4986-135
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ กัมพูชา----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เกาหลีใต้----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ จีน----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ซาอุดีอาระเบีย----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ญี่ปุ่น----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เนปาล----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ปากีสถาน----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เมียนมา----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ฟิลิปปิน----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ มาเลเซีย----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ลาว----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เวียดนาม----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ศรีลังกา----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ สิงคโปร์----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อินเดีย----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อินโดนีเซีย----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด21522598
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ไทย21522598
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา กัมพูชา----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เกาหลีใต้----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา จีน----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ซาอุดีอาระเบีย----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ญี่ปุ่น----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เนปาล----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ปากีสถาน----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เมียนมา----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ฟิลิปปิน----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา มาเลเซีย----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ลาว----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เวียดนาม----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ศรีลังกา----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา สิงคโปร์----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อินเดีย----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อินโดนีเซีย----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด22125-147
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไทย22125-147
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ กัมพูชา----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เกาหลีใต้----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ จีน----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ซาอุดีอาระเบีย----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ญี่ปุ่น----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เนปาล----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ปากีสถาน----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เมียนมา----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ฟิลิปปิน----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ มาเลเซีย----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ลาว----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เวียดนาม----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ศรีลังกา----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ สิงคโปร์----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อินเดีย----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อินโดนีเซีย----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด33138-171
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไทย33138-171
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ กัมพูชา----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เกาหลีใต้----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ จีน----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ซาอุดีอาระเบีย----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ญี่ปุ่น----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เนปาล----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ปากีสถาน----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เมียนมา----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ฟิลิปปิน----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ มาเลเซีย----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ลาว----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เวียดนาม----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ศรีลังกา----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ สิงคโปร์----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อินเดีย----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อินโดนีเซีย----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด4496-140
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไทย4496-140
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ กัมพูชา----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เกาหลีใต้----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ จีน----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ซาอุดีอาระเบีย----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ญี่ปุ่น----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เนปาล----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ปากีสถาน----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เมียนมา----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ฟิลิปปิน----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ มาเลเซีย----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ลาว----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เวียดนาม----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ศรีลังกา----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ สิงคโปร์----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อินเดีย----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อินโดนีเซีย----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด3993-132
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไทย3992-131
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ กัมพูชา-1-1
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เกาหลีใต้----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ จีน----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ซาอุดีอาระเบีย----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ญี่ปุ่น----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เนปาล----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ปากีสถาน----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เมียนมา----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ฟิลิปปิน----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ มาเลเซีย----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ลาว----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เวียดนาม----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ศรีลังกา----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ สิงคโปร์----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อินเดีย----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อินโดนีเซีย----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด1936-55
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไทย1936-55
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ กัมพูชา----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เกาหลีใต้----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ จีน----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ซาอุดีอาระเบีย----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ญี่ปุ่น----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เนปาล----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ปากีสถาน----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เมียนมา----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ฟิลิปปิน----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ มาเลเซีย----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ลาว----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เวียดนาม----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ศรีลังกา----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ สิงคโปร์----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อินเดีย----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อินโดนีเซีย----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด1347-60
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไทย1347-60
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ กัมพูชา----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เกาหลีใต้----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ จีน----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ซาอุดีอาระเบีย----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ญี่ปุ่น----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เนปาล----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ปากีสถาน----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เมียนมา----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ฟิลิปปิน----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ มาเลเซีย----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ลาว----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เวียดนาม----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ศรีลังกา----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ สิงคโปร์----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อินเดีย----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อินโดนีเซีย----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด3310942184
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไทย3310842183
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ กัมพูชา----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เกาหลีใต้----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ จีน----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ซาอุดีอาระเบีย----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ญี่ปุ่น----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เนปาล----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ปากีสถาน----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เมียนมา-1-1
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ฟิลิปปิน----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ มาเลเซีย----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ลาว----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เวียดนาม----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ศรีลังกา----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ สิงคโปร์----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อินเดีย----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อินโดนีเซีย----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด1438-52
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไทย1438-52
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ กัมพูชา----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เกาหลีใต้----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ จีน----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ซาอุดีอาระเบีย----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ญี่ปุ่น----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เนปาล----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ปากีสถาน----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เมียนมา----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ฟิลิปปิน----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ มาเลเซีย----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ลาว----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เวียดนาม----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ศรีลังกา----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ สิงคโปร์----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อินเดีย----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อินโดนีเซีย----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด35122114271
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไทย35122114271
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ กัมพูชา----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เกาหลีใต้----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ จีน----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ซาอุดีอาระเบีย----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ญี่ปุ่น----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เนปาล----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ปากีสถาน----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เมียนมา----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ฟิลิปปิน----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ มาเลเซีย----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ลาว----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เวียดนาม----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ศรีลังกา----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ สิงคโปร์----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อินเดีย----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อินโดนีเซีย----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด53113-166
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไทย53113-166
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ กัมพูชา----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เกาหลีใต้----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ จีน----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ซาอุดีอาระเบีย----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ญี่ปุ่น----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เนปาล----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ปากีสถาน----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เมียนมา----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ฟิลิปปิน----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ มาเลเซีย----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ลาว----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เวียดนาม----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ศรีลังกา----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ สิงคโปร์----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อินเดีย----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อินโดนีเซีย----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด2569-94
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไทย2568-93
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ กัมพูชา----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เกาหลีใต้----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ จีน----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ซาอุดีอาระเบีย----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ญี่ปุ่น----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เนปาล----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ปากีสถาน----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เมียนมา-1-1
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ฟิลิปปิน----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ มาเลเซีย----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ลาว----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เวียดนาม----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ศรีลังกา----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ สิงคโปร์----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อินเดีย----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อินโดนีเซีย----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด2562-87
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไทย2461-85
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ กัมพูชา11-2
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เกาหลีใต้----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ จีน----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ซาอุดีอาระเบีย----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ญี่ปุ่น----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เนปาล----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ปากีสถาน----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เมียนมา----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ฟิลิปปิน----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ มาเลเซีย----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ลาว----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เวียดนาม----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ศรีลังกา----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ สิงคโปร์----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อินเดีย----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อินโดนีเซีย----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด1435-49
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไทย1435-49
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ กัมพูชา----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เกาหลีใต้----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ จีน----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ซาอุดีอาระเบีย----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ญี่ปุ่น----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เนปาล----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ปากีสถาน----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เมียนมา----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ฟิลิปปิน----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ มาเลเซีย----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ลาว----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เวียดนาม----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ศรีลังกา----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ สิงคโปร์----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อินเดีย----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อินโดนีเซีย----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด3988-127
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไทย3988-127
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ กัมพูชา----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เกาหลีใต้----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ จีน----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ซาอุดีอาระเบีย----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ญี่ปุ่น----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เนปาล----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ปากีสถาน----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เมียนมา----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ฟิลิปปิน----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ มาเลเซีย----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ลาว----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เวียดนาม----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ศรีลังกา----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ สิงคโปร์----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อินเดีย----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อินโดนีเซีย----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด4095-135
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ไทย4095-135
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา กัมพูชา----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เกาหลีใต้----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา จีน----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ซาอุดีอาระเบีย----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ญี่ปุ่น----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เนปาล----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ปากีสถาน----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เมียนมา----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ฟิลิปปิน----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา มาเลเซีย----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ลาว----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เวียดนาม----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ศรีลังกา----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา สิงคโปร์----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อินเดีย----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อินโดนีเซีย----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด6218123266
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ไทย6218123266
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา กัมพูชา----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เกาหลีใต้----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา จีน----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ซาอุดีอาระเบีย----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ญี่ปุ่น----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เนปาล----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ปากีสถาน----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เมียนมา----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ฟิลิปปิน----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา มาเลเซีย----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ลาว----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เวียดนาม----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ศรีลังกา----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา สิงคโปร์----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อินเดีย----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อินโดนีเซีย----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด45119-164
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ไทย45119-164
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา กัมพูชา----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เกาหลีใต้----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา จีน----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ซาอุดีอาระเบีย----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ญี่ปุ่น----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เนปาล----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ปากีสถาน----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เมียนมา----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ฟิลิปปิน----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา มาเลเซีย----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ลาว----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เวียดนาม----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ศรีลังกา----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา สิงคโปร์----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อินเดีย----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อินโดนีเซีย----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด1630-46
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ไทย1630-46
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา กัมพูชา----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เกาหลีใต้----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา จีน----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ซาอุดีอาระเบีย----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ญี่ปุ่น----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เนปาล----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ปากีสถาน----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เมียนมา----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ฟิลิปปิน----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา มาเลเซีย----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ลาว----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เวียดนาม----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ศรีลังกา----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา สิงคโปร์----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อินเดีย----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อินโดนีเซีย----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด2343-66
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ไทย2343-66
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา กัมพูชา----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เกาหลีใต้----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา จีน----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ซาอุดีอาระเบีย----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ญี่ปุ่น----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เนปาล----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ปากีสถาน----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เมียนมา----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ฟิลิปปิน----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา มาเลเซีย----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ลาว----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เวียดนาม----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ศรีลังกา----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา สิงคโปร์----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อินเดีย----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อินโดนีเซีย----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด7100-107
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไทย799-106
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ กัมพูชา-1-1
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เกาหลีใต้----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ จีน----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ซาอุดีอาระเบีย----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ญี่ปุ่น----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เนปาล----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ปากีสถาน----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เมียนมา----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ฟิลิปปิน----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ มาเลเซีย----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ลาว----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เวียดนาม----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ศรีลังกา----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ สิงคโปร์----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อินเดีย----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อินโดนีเซีย----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด23136-159
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไทย23135-158
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ กัมพูชา----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เกาหลีใต้----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ จีน----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ซาอุดีอาระเบีย----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ญี่ปุ่น----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เนปาล----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ปากีสถาน----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เมียนมา-1-1
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ฟิลิปปิน----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ มาเลเซีย----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ลาว----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เวียดนาม----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ศรีลังกา----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ สิงคโปร์----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อินเดีย----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อินโดนีเซีย----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด1545-60
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไทย1545-60
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ กัมพูชา----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เกาหลีใต้----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ จีน----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ซาอุดีอาระเบีย----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ญี่ปุ่น----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เนปาล----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ปากีสถาน----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เมียนมา----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ฟิลิปปิน----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ มาเลเซีย----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ลาว----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เวียดนาม----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ศรีลังกา----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ สิงคโปร์----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อินเดีย----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อินโดนีเซีย----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด1967-86
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ไทย1967-86
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา กัมพูชา----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เกาหลีใต้----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา จีน----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ซาอุดีอาระเบีย----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ญี่ปุ่น----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เนปาล----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ปากีสถาน----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เมียนมา----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ฟิลิปปิน----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา มาเลเซีย----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ลาว----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เวียดนาม----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ศรีลังกา----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา สิงคโปร์----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อินเดีย----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อินโดนีเซีย----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด1654-70
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ไทย1654-70
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา กัมพูชา----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เกาหลีใต้----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา จีน----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ซาอุดีอาระเบีย----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ญี่ปุ่น----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เนปาล----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ปากีสถาน----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เมียนมา----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ฟิลิปปิน----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา มาเลเซีย----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ลาว----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เวียดนาม----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ศรีลังกา----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา สิงคโปร์----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อินเดีย----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อินโดนีเซีย----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด2280-102
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไทย2280-102
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ กัมพูชา----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เกาหลีใต้----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ จีน----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ซาอุดีอาระเบีย----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ญี่ปุ่น----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เนปาล----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ปากีสถาน----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เมียนมา----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ฟิลิปปิน----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ มาเลเซีย----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ลาว----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เวียดนาม----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ศรีลังกา----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ สิงคโปร์----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อินเดีย----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อินโดนีเซีย----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด1955-74
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ไทย1955-74
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา กัมพูชา----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เกาหลีใต้----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา จีน----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ซาอุดีอาระเบีย----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ญี่ปุ่น----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เนปาล----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ปากีสถาน----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เมียนมา----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ฟิลิปปิน----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา มาเลเซีย----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ลาว----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เวียดนาม----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ศรีลังกา----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา สิงคโปร์----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อินเดีย----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อินโดนีเซีย----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด2569-94
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไทย2468-92
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ กัมพูชา----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เกาหลีใต้----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ จีน----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ซาอุดีอาระเบีย----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ญี่ปุ่น----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เนปาล----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ปากีสถาน----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เมียนมา-1-1
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ฟิลิปปิน----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ มาเลเซีย----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ลาว----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เวียดนาม----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ศรีลังกา----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ สิงคโปร์----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อินเดีย----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อินโดนีเซีย----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไม่ปรากฎสัญชาติ1--1
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด2990-119
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไทย2990-119
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ กัมพูชา----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เกาหลีใต้----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ จีน----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ซาอุดีอาระเบีย----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ญี่ปุ่น----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เนปาล----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ปากีสถาน----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เมียนมา----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ฟิลิปปิน----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ มาเลเซีย----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ลาว----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เวียดนาม----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ศรีลังกา----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ สิงคโปร์----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อินเดีย----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อินโดนีเซีย----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด3492-126
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไทย3492-126
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ กัมพูชา----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เกาหลีใต้----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ จีน----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ซาอุดีอาระเบีย----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ญี่ปุ่น----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เนปาล----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ปากีสถาน----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เมียนมา----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ฟิลิปปิน----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ มาเลเซีย----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ลาว----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เวียดนาม----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ศรีลังกา----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ สิงคโปร์----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อินเดีย----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อินโดนีเซีย----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด2454-78
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไทย2454-78
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ กัมพูชา----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เกาหลีใต้----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ จีน----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ซาอุดีอาระเบีย----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ญี่ปุ่น----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เนปาล----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ปากีสถาน----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เมียนมา----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ฟิลิปปิน----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ มาเลเซีย----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ลาว----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ เวียดนาม----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ศรีลังกา----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ สิงคโปร์----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อินเดีย----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อินโดนีเซีย----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด868-76
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไทย868-76
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ กัมพูชา----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เกาหลีใต้----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ จีน----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ซาอุดีอาระเบีย----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ญี่ปุ่น----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เนปาล----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ปากีสถาน----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เมียนมา----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ฟิลิปปิน----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ มาเลเซีย----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ลาว----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เวียดนาม----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ศรีลังกา----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ สิงคโปร์----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อินเดีย----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อินโดนีเซีย----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด40100-140
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไทย3999-138
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ กัมพูชา----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เกาหลีใต้----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ จีน----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ซาอุดีอาระเบีย----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ญี่ปุ่น----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เนปาล----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ปากีสถาน----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เมียนมา----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ฟิลิปปิน----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ มาเลเซีย----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ลาว----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เวียดนาม----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ศรีลังกา----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ สิงคโปร์----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อินเดีย----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อินโดนีเซีย11-2
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด2176-97
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไทย2176-97
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ กัมพูชา----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เกาหลีใต้----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ จีน----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ซาอุดีอาระเบีย----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ญี่ปุ่น----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เนปาล----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ปากีสถาน----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เมียนมา----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ฟิลิปปิน----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ มาเลเซีย----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ลาว----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เวียดนาม----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ศรีลังกา----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ สิงคโปร์----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อินเดีย----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อินโดนีเซีย----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด3985-124
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไทย3985-124
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ กัมพูชา----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เกาหลีใต้----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ จีน----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ซาอุดีอาระเบีย----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ญี่ปุ่น----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เนปาล----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ปากีสถาน----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เมียนมา----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ฟิลิปปิน----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ มาเลเซีย----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ลาว----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ เวียดนาม----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ศรีลังกา----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ สิงคโปร์----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อินเดีย----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อินโดนีเซีย----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด1491-105
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ไทย1491-105
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา กัมพูชา----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เกาหลีใต้----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา จีน----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ซาอุดีอาระเบีย----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ญี่ปุ่น----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เนปาล----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ปากีสถาน----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เมียนมา----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ฟิลิปปิน----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา มาเลเซีย----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ลาว----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เวียดนาม----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ศรีลังกา----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา สิงคโปร์----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อินเดีย----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อินโดนีเซีย----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด4287-129
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ไทย4287-129
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา กัมพูชา----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เกาหลีใต้----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา จีน----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ซาอุดีอาระเบีย----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ญี่ปุ่น----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เนปาล----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ปากีสถาน----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เมียนมา----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ฟิลิปปิน----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา มาเลเซีย----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ลาว----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา เวียดนาม----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ศรีลังกา----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา สิงคโปร์----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อินเดีย----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อินโดนีเซีย----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด4912253224
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไทย4812253223
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง กัมพูชา1--1
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เกาหลีใต้----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง จีน----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ซาอุดีอาระเบีย----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ญี่ปุ่น----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เนปาล----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ปากีสถาน----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เมียนมา----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ฟิลิปปิน----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง มาเลเซีย----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ลาว----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เวียดนาม----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ศรีลังกา----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง สิงคโปร์----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อินเดีย----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อินโดนีเซีย----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด38106-144
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไทย37106-143
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง กัมพูชา----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เกาหลีใต้----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง จีน----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ซาอุดีอาระเบีย----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ญี่ปุ่น----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เนปาล----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ปากีสถาน----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เมียนมา----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ฟิลิปปิน----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง มาเลเซีย----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ลาว----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เวียดนาม----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ศรีลังกา----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง สิงคโปร์----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อินเดีย----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อินโดนีเซีย----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ1--1
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด36165-201
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไทย36163-199
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง กัมพูชา----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เกาหลีใต้----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง จีน----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ซาอุดีอาระเบีย----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ญี่ปุ่น----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เนปาล----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ปากีสถาน----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เมียนมา----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ฟิลิปปิน----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง มาเลเซีย-1-1
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ลาว----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เวียดนาม----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ศรีลังกา----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง สิงคโปร์----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อินเดีย----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อินโดนีเซีย----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ-1-1
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด4171-112
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไทย4171-112
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง กัมพูชา----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เกาหลีใต้----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง จีน----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ซาอุดีอาระเบีย----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ญี่ปุ่น----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เนปาล----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ปากีสถาน----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เมียนมา----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ฟิลิปปิน----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง มาเลเซีย----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ลาว----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เวียดนาม----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ศรีลังกา----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง สิงคโปร์----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อินเดีย----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อินโดนีเซีย----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด4374-117
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไทย4374-117
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง กัมพูชา----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เกาหลีใต้----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง จีน----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ซาอุดีอาระเบีย----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ญี่ปุ่น----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เนปาล----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ปากีสถาน----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เมียนมา----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ฟิลิปปิน----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง มาเลเซีย----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ลาว----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เวียดนาม----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ศรีลังกา----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง สิงคโปร์----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อินเดีย----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อินโดนีเซีย----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด37143-180
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไทย37143-180
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา กัมพูชา----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เกาหลีใต้----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา จีน----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ซาอุดีอาระเบีย----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ญี่ปุ่น----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เนปาล----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ปากีสถาน----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เมียนมา----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ฟิลิปปิน----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา มาเลเซีย----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ลาว----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เวียดนาม----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ศรีลังกา----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา สิงคโปร์----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อินเดีย----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อินโดนีเซีย----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด1349-62
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไทย1349-62
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา กัมพูชา----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เกาหลีใต้----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา จีน----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ซาอุดีอาระเบีย----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ญี่ปุ่น----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เนปาล----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ปากีสถาน----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เมียนมา----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ฟิลิปปิน----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา มาเลเซีย----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ลาว----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เวียดนาม----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ศรีลังกา----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา สิงคโปร์----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อินเดีย----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อินโดนีเซีย----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด138124118
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไทย137924116
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา กัมพูชา----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เกาหลีใต้----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา จีน----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ซาอุดีอาระเบีย----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ญี่ปุ่น----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เนปาล----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ปากีสถาน----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เมียนมา-2-2
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ฟิลิปปิน----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา มาเลเซีย----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ลาว----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เวียดนาม----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ศรีลังกา----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา สิงคโปร์----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อินเดีย----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อินโดนีเซีย----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด69193-262
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไทย69193-262
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง กัมพูชา----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เกาหลีใต้----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง จีน----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ซาอุดีอาระเบีย----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ญี่ปุ่น----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เนปาล----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ปากีสถาน----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เมียนมา----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ฟิลิปปิน----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง มาเลเซีย----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ลาว----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เวียดนาม----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ศรีลังกา----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง สิงคโปร์----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อินเดีย----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อินโดนีเซีย----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด4292-134
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไทย4292-134
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา กัมพูชา----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เกาหลีใต้----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา จีน----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ซาอุดีอาระเบีย----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ญี่ปุ่น----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เนปาล----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ปากีสถาน----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เมียนมา----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ฟิลิปปิน----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา มาเลเซีย----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ลาว----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เวียดนาม----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ศรีลังกา----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา สิงคโปร์----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อินเดีย----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อินโดนีเซีย----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด39154-193
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไทย39154-193
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา กัมพูชา----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เกาหลีใต้----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา จีน----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ซาอุดีอาระเบีย----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ญี่ปุ่น----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เนปาล----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ปากีสถาน----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เมียนมา----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ฟิลิปปิน----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา มาเลเซีย----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ลาว----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เวียดนาม----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ศรีลังกา----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา สิงคโปร์----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อินเดีย----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อินโดนีเซีย----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด70150-220
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไทย70150-220
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง กัมพูชา----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เกาหลีใต้----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง จีน----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ซาอุดีอาระเบีย----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ญี่ปุ่น----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เนปาล----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ปากีสถาน----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เมียนมา----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ฟิลิปปิน----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง มาเลเซีย----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ลาว----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เวียดนาม----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ศรีลังกา----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง สิงคโปร์----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อินเดีย----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อินโดนีเซีย----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด1216-28
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไทย1216-28
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง กัมพูชา----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เกาหลีใต้----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง จีน----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ซาอุดีอาระเบีย----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ญี่ปุ่น----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เนปาล----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ปากีสถาน----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เมียนมา----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ฟิลิปปิน----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง มาเลเซีย----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ลาว----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เวียดนาม----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ศรีลังกา----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง สิงคโปร์----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อินเดีย----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อินโดนีเซีย----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด52187-239
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไทย52186-238
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง กัมพูชา----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เกาหลีใต้----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง จีน----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ซาอุดีอาระเบีย----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ญี่ปุ่น----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เนปาล----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ปากีสถาน----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เมียนมา----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ฟิลิปปิน----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง มาเลเซีย-1-1
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ลาว----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เวียดนาม----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ศรีลังกา----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง สิงคโปร์----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อินเดีย----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อินโดนีเซีย----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด2648-74
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไทย2648-74
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง กัมพูชา----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เกาหลีใต้----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง จีน----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ซาอุดีอาระเบีย----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ญี่ปุ่น----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เนปาล----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ปากีสถาน----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เมียนมา----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ฟิลิปปิน----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง มาเลเซีย----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ลาว----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เวียดนาม----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ศรีลังกา----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง สิงคโปร์----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อินเดีย----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อินโดนีเซีย----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด3194-125
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไทย3193-124
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง กัมพูชา----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เกาหลีใต้----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง จีน----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ซาอุดีอาระเบีย----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ญี่ปุ่น----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เนปาล----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ปากีสถาน----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เมียนมา----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ฟิลิปปิน----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง มาเลเซีย-1-1
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ลาว----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เวียดนาม----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ศรีลังกา----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง สิงคโปร์----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อินเดีย----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อินโดนีเซีย----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด115335-450
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไทย115334-449
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา กัมพูชา----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เกาหลีใต้----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา จีน----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ซาอุดีอาระเบีย----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ญี่ปุ่น----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เนปาล----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ปากีสถาน----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เมียนมา----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ฟิลิปปิน----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา มาเลเซีย-1-1
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ลาว----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เวียดนาม----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ศรีลังกา----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา สิงคโปร์----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อินเดีย----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อินโดนีเซีย----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด3010133164
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไทย3010133164
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา กัมพูชา----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เกาหลีใต้----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา จีน----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ซาอุดีอาระเบีย----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ญี่ปุ่น----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เนปาล----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ปากีสถาน----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เมียนมา----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ฟิลิปปิน----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา มาเลเซีย----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ลาว----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เวียดนาม----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ศรีลังกา----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา สิงคโปร์----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อินเดีย----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อินโดนีเซีย----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด1946-65
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไทย1946-65
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา กัมพูชา----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เกาหลีใต้----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา จีน----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ซาอุดีอาระเบีย----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ญี่ปุ่น----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เนปาล----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ปากีสถาน----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เมียนมา----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ฟิลิปปิน----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา มาเลเซีย----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ลาว----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เวียดนาม----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ศรีลังกา----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา สิงคโปร์----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อินเดีย----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อินโดนีเซีย----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด3598-133
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไทย3598-133
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา กัมพูชา----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เกาหลีใต้----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา จีน----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ซาอุดีอาระเบีย----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ญี่ปุ่น----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เนปาล----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ปากีสถาน----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เมียนมา----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ฟิลิปปิน----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา มาเลเซีย----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ลาว----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เวียดนาม----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ศรีลังกา----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา สิงคโปร์----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อินเดีย----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อินโดนีเซีย----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด67198-265
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไทย67198-265
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา กัมพูชา----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เกาหลีใต้----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา จีน----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ซาอุดีอาระเบีย----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ญี่ปุ่น----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เนปาล----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ปากีสถาน----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เมียนมา----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ฟิลิปปิน----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา มาเลเซีย----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ลาว----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เวียดนาม----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ศรีลังกา----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา สิงคโปร์----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อินเดีย----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อินโดนีเซีย----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด154425-579
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไทย154424-578
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา กัมพูชา-1-1
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เกาหลีใต้----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา จีน----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ซาอุดีอาระเบีย----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ญี่ปุ่น----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เนปาล----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ปากีสถาน----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เมียนมา----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ฟิลิปปิน----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา มาเลเซีย----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ลาว----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เวียดนาม----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ศรีลังกา----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา สิงคโปร์----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อินเดีย----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อินโดนีเซีย----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด3772-109
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไทย3772-109
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา กัมพูชา----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เกาหลีใต้----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา จีน----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ซาอุดีอาระเบีย----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ญี่ปุ่น----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เนปาล----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ปากีสถาน----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เมียนมา----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ฟิลิปปิน----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา มาเลเซีย----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ลาว----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เวียดนาม----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ศรีลังกา----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา สิงคโปร์----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อินเดีย----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อินโดนีเซีย----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด29110-139
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไทย29110-139
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา กัมพูชา----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เกาหลีใต้----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา จีน----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ซาอุดีอาระเบีย----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ญี่ปุ่น----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เนปาล----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ปากีสถาน----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เมียนมา----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ฟิลิปปิน----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา มาเลเซีย----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ลาว----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เวียดนาม----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ศรีลังกา----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา สิงคโปร์----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อินเดีย----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อินโดนีเซีย----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด59239-298
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไทย59239-298
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา กัมพูชา----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เกาหลีใต้----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา จีน----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ซาอุดีอาระเบีย----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ญี่ปุ่น----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เนปาล----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ปากีสถาน----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เมียนมา----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ฟิลิปปิน----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา มาเลเซีย----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ลาว----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เวียดนาม----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ศรีลังกา----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา สิงคโปร์----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อินเดีย----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อินโดนีเซีย----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด58160-218
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไทย57160-217
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา กัมพูชา----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เกาหลีใต้----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา จีน----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ซาอุดีอาระเบีย----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ญี่ปุ่น----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เนปาล----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ปากีสถาน----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เมียนมา----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ฟิลิปปิน----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา มาเลเซีย----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ลาว----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา เวียดนาม----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ศรีลังกา----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา สิงคโปร์----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อินเดีย----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อินโดนีเซีย----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ1--1
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด2364-87
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไทย2364-87
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง กัมพูชา----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เกาหลีใต้----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง จีน----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ซาอุดีอาระเบีย----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ญี่ปุ่น----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เนปาล----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ปากีสถาน----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เมียนมา----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ฟิลิปปิน----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง มาเลเซีย----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ลาว----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เวียดนาม----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ศรีลังกา----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง สิงคโปร์----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อินเดีย----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อินโดนีเซีย----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด2575-100
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไทย2575-100
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง กัมพูชา----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เกาหลีใต้----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง จีน----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ซาอุดีอาระเบีย----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ญี่ปุ่น----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เนปาล----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ปากีสถาน----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เมียนมา----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ฟิลิปปิน----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง มาเลเซีย----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ลาว----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เวียดนาม----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ศรีลังกา----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง สิงคโปร์----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อินเดีย----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อินโดนีเซีย----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด63137-200
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไทย63137-200
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง กัมพูชา----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เกาหลีใต้----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง จีน----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ซาอุดีอาระเบีย----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ญี่ปุ่น----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เนปาล----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ปากีสถาน----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เมียนมา----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ฟิลิปปิน----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง มาเลเซีย----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ลาว----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง เวียดนาม----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ศรีลังกา----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง สิงคโปร์----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อินเดีย----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อินโดนีเซีย----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด106284-390
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ไทย106284-390
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง กัมพูชา----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เกาหลีใต้----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง จีน----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ซาอุดีอาระเบีย----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ญี่ปุ่น----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เนปาล----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ปากีสถาน----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เมียนมา----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ฟิลิปปิน----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง มาเลเซีย----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ลาว----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เวียดนาม----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ศรีลังกา----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง สิงคโปร์----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อินเดีย----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อินโดนีเซีย----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด47122-169
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ไทย47122-169
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา กัมพูชา----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เกาหลีใต้----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา จีน----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ซาอุดีอาระเบีย----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ญี่ปุ่น----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เนปาล----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ปากีสถาน----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เมียนมา----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ฟิลิปปิน----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา มาเลเซีย----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ลาว----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เวียดนาม----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ศรีลังกา----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา สิงคโปร์----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อินเดีย----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อินโดนีเซีย----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด4490-134
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ไทย4490-134
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง กัมพูชา----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เกาหลีใต้----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง จีน----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ซาอุดีอาระเบีย----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ญี่ปุ่น----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เนปาล----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ปากีสถาน----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เมียนมา----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ฟิลิปปิน----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง มาเลเซีย----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ลาว----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เวียดนาม----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ศรีลังกา----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง สิงคโปร์----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อินเดีย----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อินโดนีเซีย----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด44113-157
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ไทย44111-155
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง กัมพูชา-2-2
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เกาหลีใต้----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง จีน----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ซาอุดีอาระเบีย----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ญี่ปุ่น----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เนปาล----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ปากีสถาน----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เมียนมา----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ฟิลิปปิน----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง มาเลเซีย----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ลาว----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เวียดนาม----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ศรีลังกา----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง สิงคโปร์----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อินเดีย----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อินโดนีเซีย----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด835-43
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ไทย835-43
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง กัมพูชา----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เกาหลีใต้----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง จีน----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ซาอุดีอาระเบีย----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ญี่ปุ่น----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เนปาล----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ปากีสถาน----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เมียนมา----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ฟิลิปปิน----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง มาเลเซีย----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ลาว----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เวียดนาม----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ศรีลังกา----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง สิงคโปร์----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อินเดีย----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อินโดนีเซีย----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด45113-158
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ไทย45112-157
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง กัมพูชา-1-1
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เกาหลีใต้----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง จีน----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ซาอุดีอาระเบีย----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ญี่ปุ่น----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เนปาล----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ปากีสถาน----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เมียนมา----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ฟิลิปปิน----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง มาเลเซีย----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ลาว----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เวียดนาม----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ศรีลังกา----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง สิงคโปร์----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อินเดีย----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อินโดนีเซีย----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด121236-357
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ไทย121236-357
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง กัมพูชา----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เกาหลีใต้----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง จีน----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ซาอุดีอาระเบีย----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ญี่ปุ่น----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เนปาล----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ปากีสถาน----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เมียนมา----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ฟิลิปปิน----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง มาเลเซีย----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ลาว----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เวียดนาม----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ศรีลังกา----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง สิงคโปร์----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อินเดีย----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อินโดนีเซีย----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด163330-493
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ไทย161326-487
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง กัมพูชา-1-1
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เกาหลีใต้----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง จีน----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ซาอุดีอาระเบีย----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ญี่ปุ่น----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เนปาล----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ปากีสถาน----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เมียนมา22-4
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ฟิลิปปิน----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง มาเลเซีย----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ลาว----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เวียดนาม----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ศรีลังกา----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง สิงคโปร์----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อินเดีย----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อินโดนีเซีย-1-1
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด39103-142
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ไทย39103-142
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา กัมพูชา----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เกาหลีใต้----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา จีน----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ซาอุดีอาระเบีย----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ญี่ปุ่น----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เนปาล----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ปากีสถาน----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เมียนมา----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ฟิลิปปิน----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา มาเลเซีย----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ลาว----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เวียดนาม----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ศรีลังกา----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา สิงคโปร์----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อินเดีย----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อินโดนีเซีย----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด43102-145
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ไทย43102-145
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา กัมพูชา----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เกาหลีใต้----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา จีน----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ซาอุดีอาระเบีย----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ญี่ปุ่น----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เนปาล----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ปากีสถาน----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เมียนมา----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ฟิลิปปิน----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา มาเลเซีย----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ลาว----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เวียดนาม----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ศรีลังกา----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา สิงคโปร์----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อินเดีย----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อินโดนีเซีย----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด3072-102
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ไทย3068-98
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง กัมพูชา----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เกาหลีใต้----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง จีน----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ซาอุดีอาระเบีย----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ญี่ปุ่น----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เนปาล----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ปากีสถาน----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เมียนมา-4-4
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ฟิลิปปิน----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง มาเลเซีย----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ลาว----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เวียดนาม----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ศรีลังกา----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง สิงคโปร์----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อินเดีย----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อินโดนีเซีย----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด3064-94
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ไทย3064-94
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า กัมพูชา----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เกาหลีใต้----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า จีน----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ซาอุดีอาระเบีย----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ญี่ปุ่น----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เนปาล----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ปากีสถาน----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เมียนมา----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ฟิลิปปิน----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า มาเลเซีย----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ลาว----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เวียดนาม----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ศรีลังกา----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า สิงคโปร์----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อินเดีย----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อินโดนีเซีย----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด4490-134
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ไทย4490-134
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า กัมพูชา----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เกาหลีใต้----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า จีน----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ซาอุดีอาระเบีย----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ญี่ปุ่น----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เนปาล----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ปากีสถาน----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เมียนมา----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ฟิลิปปิน----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า มาเลเซีย----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ลาว----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เวียดนาม----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ศรีลังกา----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า สิงคโปร์----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อินเดีย----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อินโดนีเซีย----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด2882-110
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ไทย2882-110
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า กัมพูชา----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เกาหลีใต้----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า จีน----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ซาอุดีอาระเบีย----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ญี่ปุ่น----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เนปาล----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ปากีสถาน----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เมียนมา----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ฟิลิปปิน----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า มาเลเซีย----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ลาว----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เวียดนาม----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ศรีลังกา----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า สิงคโปร์----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อินเดีย----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อินโดนีเซีย----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด63142-205
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ไทย63142-205
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า กัมพูชา----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เกาหลีใต้----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า จีน----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ซาอุดีอาระเบีย----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ญี่ปุ่น----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เนปาล----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ปากีสถาน----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เมียนมา----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ฟิลิปปิน----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า มาเลเซีย----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ลาว----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เวียดนาม----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ศรีลังกา----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า สิงคโปร์----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อินเดีย----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อินโดนีเซีย----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด86143-229
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ไทย86143-229
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า กัมพูชา----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เกาหลีใต้----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า จีน----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ซาอุดีอาระเบีย----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ญี่ปุ่น----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เนปาล----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ปากีสถาน----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เมียนมา----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ฟิลิปปิน----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า มาเลเซีย----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ลาว----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เวียดนาม----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ศรีลังกา----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า สิงคโปร์----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อินเดีย----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อินโดนีเซีย----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด89278-367
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ไทย89277-366
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา กัมพูชา-1-1
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เกาหลีใต้----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา จีน----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ซาอุดีอาระเบีย----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ญี่ปุ่น----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เนปาล----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ปากีสถาน----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เมียนมา----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ฟิลิปปิน----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา มาเลเซีย----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ลาว----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เวียดนาม----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ศรีลังกา----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา สิงคโปร์----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อินเดีย----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อินโดนีเซีย----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด6422072356
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ไทย6422072356
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง กัมพูชา----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เกาหลีใต้----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง จีน----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ซาอุดีอาระเบีย----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ญี่ปุ่น----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เนปาล----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ปากีสถาน----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เมียนมา----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ฟิลิปปิน----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง มาเลเซีย----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ลาว----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เวียดนาม----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ศรีลังกา----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง สิงคโปร์----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อินเดีย----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อินโดนีเซีย----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด44165-209
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ไทย44165-209
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง กัมพูชา----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เกาหลีใต้----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง จีน----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ซาอุดีอาระเบีย----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ญี่ปุ่น----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เนปาล----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ปากีสถาน----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เมียนมา----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ฟิลิปปิน----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง มาเลเซีย----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ลาว----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เวียดนาม----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ศรีลังกา----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง สิงคโปร์----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อินเดีย----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อินโดนีเซีย----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด68186-254
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ไทย68185-253
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง กัมพูชา----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เกาหลีใต้----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง จีน----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ซาอุดีอาระเบีย----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ญี่ปุ่น----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เนปาล----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ปากีสถาน----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เมียนมา----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ฟิลิปปิน----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง มาเลเซีย-1-1
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ลาว----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เวียดนาม----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ศรีลังกา----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง สิงคโปร์----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อินเดีย----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อินโดนีเซีย----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด159242149
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ไทย159242149
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง กัมพูชา----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เกาหลีใต้----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง จีน----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ซาอุดีอาระเบีย----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ญี่ปุ่น----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เนปาล----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ปากีสถาน----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เมียนมา----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ฟิลิปปิน----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง มาเลเซีย----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ลาว----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง เวียดนาม----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ศรีลังกา----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง สิงคโปร์----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อินเดีย----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อินโดนีเซีย----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด6619438298
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ไทย6619438298
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า กัมพูชา----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เกาหลีใต้----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า จีน----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ซาอุดีอาระเบีย----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ญี่ปุ่น----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เนปาล----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ปากีสถาน----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เมียนมา----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ฟิลิปปิน----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า มาเลเซีย----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ลาว----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เวียดนาม----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ศรีลังกา----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า สิงคโปร์----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อินเดีย----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อินโดนีเซีย----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด35171-206
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ไทย35171-206
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา กัมพูชา----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เกาหลีใต้----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา จีน----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ซาอุดีอาระเบีย----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ญี่ปุ่น----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เนปาล----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ปากีสถาน----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เมียนมา----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ฟิลิปปิน----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา มาเลเซีย----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ลาว----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เวียดนาม----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ศรีลังกา----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา สิงคโปร์----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อินเดีย----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อินโดนีเซีย----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด53177-230
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ไทย52175-227
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา กัมพูชา12-3
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เกาหลีใต้----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา จีน----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ซาอุดีอาระเบีย----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ญี่ปุ่น----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เนปาล----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ปากีสถาน----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เมียนมา----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ฟิลิปปิน----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา มาเลเซีย----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ลาว----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เวียดนาม----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ศรีลังกา----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา สิงคโปร์----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อินเดีย----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อินโดนีเซีย----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด238528-766
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ไทย238524-762
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา กัมพูชา-4-4
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เกาหลีใต้----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา จีน----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ซาอุดีอาระเบีย----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ญี่ปุ่น----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เนปาล----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ปากีสถาน----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เมียนมา----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ฟิลิปปิน----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา มาเลเซีย----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ลาว----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เวียดนาม----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ศรีลังกา----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา สิงคโปร์----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อินเดีย----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อินโดนีเซีย----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด98238-336
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ไทย96234-330
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา กัมพูชา----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เกาหลีใต้----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา จีน----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ซาอุดีอาระเบีย----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ญี่ปุ่น----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เนปาล----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ปากีสถาน----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เมียนมา----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ฟิลิปปิน----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา มาเลเซีย24-6
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ลาว----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เวียดนาม----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ศรีลังกา----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา สิงคโปร์----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อินเดีย----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อินโดนีเซีย----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด83281-364
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ไทย82280-362
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา กัมพูชา----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เกาหลีใต้----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา จีน----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ซาอุดีอาระเบีย----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ญี่ปุ่น----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เนปาล----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ปากีสถาน----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เมียนมา----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ฟิลิปปิน----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา มาเลเซีย-1-1
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ลาว----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เวียดนาม----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ศรีลังกา----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา สิงคโปร์----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อินเดีย----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อินโดนีเซีย----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ1--1
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด2965-94
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ไทย2965-94
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา กัมพูชา----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เกาหลีใต้----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา จีน----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ซาอุดีอาระเบีย----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ญี่ปุ่น----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เนปาล----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ปากีสถาน----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เมียนมา----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ฟิลิปปิน----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา มาเลเซีย----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ลาว----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เวียดนาม----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ศรีลังกา----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา สิงคโปร์----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อินเดีย----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อินโดนีเซีย----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด289245165
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ไทย289145164
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า กัมพูชา-1-1
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เกาหลีใต้----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า จีน----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ซาอุดีอาระเบีย----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ญี่ปุ่น----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เนปาล----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ปากีสถาน----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เมียนมา----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ฟิลิปปิน----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า มาเลเซีย----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ลาว----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เวียดนาม----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ศรีลังกา----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า สิงคโปร์----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อินเดีย----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อินโดนีเซีย----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด77184-261
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ไทย77184-261
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า กัมพูชา----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เกาหลีใต้----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า จีน----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ซาอุดีอาระเบีย----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ญี่ปุ่น----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เนปาล----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ปากีสถาน----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เมียนมา----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ฟิลิปปิน----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า มาเลเซีย----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ลาว----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เวียดนาม----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ศรีลังกา----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า สิงคโปร์----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อินเดีย----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อินโดนีเซีย----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด3977-116
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ไทย3977-116
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า กัมพูชา----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เกาหลีใต้----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า จีน----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ซาอุดีอาระเบีย----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ญี่ปุ่น----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เนปาล----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ปากีสถาน----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เมียนมา----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ฟิลิปปิน----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า มาเลเซีย----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ลาว----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เวียดนาม----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ศรีลังกา----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า สิงคโปร์----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อินเดีย----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อินโดนีเซีย----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด3688-124
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ไทย3688-124
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า กัมพูชา----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เกาหลีใต้----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า จีน----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ซาอุดีอาระเบีย----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ญี่ปุ่น----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เนปาล----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ปากีสถาน----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เมียนมา----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ฟิลิปปิน----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า มาเลเซีย----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ลาว----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เวียดนาม----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ศรีลังกา----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า สิงคโปร์----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อินเดีย----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อินโดนีเซีย----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด2366-89
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ไทย2366-89
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า กัมพูชา----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เกาหลีใต้----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า จีน----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ซาอุดีอาระเบีย----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ญี่ปุ่น----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เนปาล----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ปากีสถาน----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เมียนมา----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ฟิลิปปิน----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า มาเลเซีย----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ลาว----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เวียดนาม----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ศรีลังกา----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า สิงคโปร์----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อินเดีย----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อินโดนีเซีย----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด45143-188
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ไทย45143-188
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า กัมพูชา----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เกาหลีใต้----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า จีน----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ซาอุดีอาระเบีย----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ญี่ปุ่น----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เนปาล----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ปากีสถาน----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เมียนมา----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ฟิลิปปิน----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า มาเลเซีย----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ลาว----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า เวียดนาม----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ศรีลังกา----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า สิงคโปร์----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อินเดีย----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อินโดนีเซีย----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด48102-150
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ไทย48102-150
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา กัมพูชา----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เกาหลีใต้----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา จีน----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ซาอุดีอาระเบีย----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ญี่ปุ่น----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เนปาล----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ปากีสถาน----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เมียนมา----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ฟิลิปปิน----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา มาเลเซีย----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ลาว----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา เวียดนาม----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ศรีลังกา----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา สิงคโปร์----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อินเดีย----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อินโดนีเซีย----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด2127-48
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ไทย2127-48
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน กัมพูชา----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เกาหลีใต้----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน จีน----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ซาอุดีอาระเบีย----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ญี่ปุ่น----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เนปาล----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ปากีสถาน----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เมียนมา----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ฟิลิปปิน----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน มาเลเซีย----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ลาว----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เวียดนาม----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ศรีลังกา----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน สิงคโปร์----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อินเดีย----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อินโดนีเซีย----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด108265112485
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ไทย107261111479
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน กัมพูชา1416
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เกาหลีใต้----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน จีน----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ซาอุดีอาระเบีย----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ญี่ปุ่น----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เนปาล----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ปากีสถาน----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เมียนมา----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ฟิลิปปิน----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน มาเลเซีย----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ลาว----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เวียดนาม----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ศรีลังกา----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน สิงคโปร์----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อินเดีย----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อินโดนีเซีย----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด67197-264
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ไทย67197-264
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน กัมพูชา----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เกาหลีใต้----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน จีน----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ซาอุดีอาระเบีย----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ญี่ปุ่น----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เนปาล----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ปากีสถาน----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เมียนมา----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ฟิลิปปิน----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน มาเลเซีย----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ลาว----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เวียดนาม----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ศรีลังกา----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน สิงคโปร์----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อินเดีย----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อินโดนีเซีย----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด4627644366
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ไทย4627644366
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน กัมพูชา----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เกาหลีใต้----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน จีน----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ซาอุดีอาระเบีย----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ญี่ปุ่น----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เนปาล----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ปากีสถาน----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เมียนมา----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ฟิลิปปิน----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน มาเลเซีย----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ลาว----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เวียดนาม----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ศรีลังกา----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน สิงคโปร์----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อินเดีย----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อินโดนีเซีย----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด2064-84
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ไทย2064-84
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน กัมพูชา----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เกาหลีใต้----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน จีน----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ซาอุดีอาระเบีย----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ญี่ปุ่น----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เนปาล----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ปากีสถาน----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เมียนมา----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ฟิลิปปิน----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน มาเลเซีย----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ลาว----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เวียดนาม----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ศรีลังกา----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน สิงคโปร์----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อินเดีย----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อินโดนีเซีย----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด1865-83
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ไทย1865-83
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน กัมพูชา----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เกาหลีใต้----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน จีน----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ซาอุดีอาระเบีย----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ญี่ปุ่น----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เนปาล----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ปากีสถาน----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เมียนมา----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ฟิลิปปิน----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน มาเลเซีย----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ลาว----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เวียดนาม----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ศรีลังกา----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน สิงคโปร์----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อินเดีย----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อินโดนีเซีย----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด2552-77
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ไทย2552-77
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน กัมพูชา----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เกาหลีใต้----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน จีน----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ซาอุดีอาระเบีย----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ญี่ปุ่น----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เนปาล----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ปากีสถาน----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เมียนมา----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ฟิลิปปิน----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน มาเลเซีย----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ลาว----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เวียดนาม----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ศรีลังกา----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน สิงคโปร์----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อินเดีย----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อินโดนีเซีย----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด2980-109
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ไทย2980-109
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน กัมพูชา----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เกาหลีใต้----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน จีน----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ซาอุดีอาระเบีย----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ญี่ปุ่น----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เนปาล----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ปากีสถาน----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เมียนมา----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ฟิลิปปิน----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน มาเลเซีย----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ลาว----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เวียดนาม----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ศรีลังกา----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน สิงคโปร์----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อินเดีย----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อินโดนีเซีย----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด2973-102
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ไทย2973-102
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน กัมพูชา----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เกาหลีใต้----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน จีน----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ซาอุดีอาระเบีย----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ญี่ปุ่น----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เนปาล----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ปากีสถาน----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เมียนมา----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ฟิลิปปิน----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน มาเลเซีย----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ลาว----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เวียดนาม----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ศรีลังกา----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน สิงคโปร์----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อินเดีย----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อินโดนีเซีย----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด1533-48
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ไทย1533-48
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน กัมพูชา----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เกาหลีใต้----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน จีน----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ซาอุดีอาระเบีย----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ญี่ปุ่น----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เนปาล----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ปากีสถาน----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เมียนมา----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ฟิลิปปิน----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน มาเลเซีย----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ลาว----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เวียดนาม----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ศรีลังกา----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน สิงคโปร์----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อินเดีย----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อินโดนีเซีย----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด2145-66
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ไทย2145-66
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน กัมพูชา----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เกาหลีใต้----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน จีน----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ซาอุดีอาระเบีย----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ญี่ปุ่น----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เนปาล----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ปากีสถาน----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เมียนมา----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ฟิลิปปิน----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน มาเลเซีย----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ลาว----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน เวียดนาม----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ศรีลังกา----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน สิงคโปร์----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อินเดีย----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อินโดนีเซีย----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----


35/16 ถ.เพชรเกษม ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
Version 2020.07