จำนวนนักเรียนจำแนกตามศาสนา

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-2

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด4,96913,72566710,031
พุทธ32998266732
อิสลาม4,62812,7306019,289
คริสต์119-9
ซิกส์-2--
พราหมณ์/ฮินดู----
อื่นๆ12-1
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด3479-63
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ พุทธ----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อิสลาม3479-63
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ คริสต์----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ซิกส์----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ พราหมณ์/ฮินดู----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020001 บ้านควนโนรี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด3170-45
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา พุทธ----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อิสลาม3170-45
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา คริสต์----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ซิกส์----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา พราหมณ์/ฮินดู----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020002 บ้านตุปะ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด4986-65
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ พุทธ-2-1
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อิสลาม4984-64
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ คริสต์----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ซิกส์----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ พราหมณ์/ฮินดู----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020003 บ้านป่าไร่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด21522552
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา พุทธ15392343
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อิสลาม61329
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา คริสต์----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ซิกส์----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา พราหมณ์/ฮินดู----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020004 วัดภมรคติวัน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด22125-93
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ พุทธ1171-49
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อิสลาม1154-44
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ คริสต์----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ซิกส์----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ พราหมณ์/ฮินดู----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020005 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด33138-85
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ พุทธ-2-1
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อิสลาม33136-84
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ คริสต์----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ซิกส์----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ พราหมณ์/ฮินดู----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020006 บ้านสามยอด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด4496-81
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ พุทธ----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อิสลาม4496-81
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ คริสต์----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ซิกส์----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ พราหมณ์/ฮินดู----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020007 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด3993-68
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ พุทธ----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อิสลาม3993-68
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ คริสต์----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ซิกส์----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ พราหมณ์/ฮินดู----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020008 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด1936-19
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ พุทธ916-7
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อิสลาม1020-12
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ คริสต์----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ซิกส์----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ พราหมณ์/ฮินดู----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด1347-32
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ พุทธ1347-32
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อิสลาม----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ คริสต์----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ซิกส์----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ พราหมณ์/ฮินดู----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020010 วัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด331094284
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ พุทธ-232
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อิสลาม331073982
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ คริสต์----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ซิกส์----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ พราหมณ์/ฮินดู----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020011 บ้านควนลังงา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด1438-24
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ พุทธ1332-19
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อิสลาม16-5
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ คริสต์----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ซิกส์----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ พราหมณ์/ฮินดู----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020012 วัดทรายขาว โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด35122114138
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ พุทธ17512546
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อิสลาม18718992
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ คริสต์----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ซิกส์----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ พราหมณ์/ฮินดู----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด53113-82
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ พุทธ21-3
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อิสลาม51112-79
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ คริสต์----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ซิกส์----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ พราหมณ์/ฮินดู----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020014 บ้านท่าเรือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด2569-54
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ พุทธ1025-18
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อิสลาม1544-36
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ คริสต์----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ซิกส์----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ พราหมณ์/ฮินดู----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020015 บ้านควนแตน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด2562-40
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ พุทธ2562-40
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อิสลาม----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ คริสต์----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ซิกส์----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ พราหมณ์/ฮินดู----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด1435-26
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ พุทธ1433-25
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อิสลาม-2-1
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ คริสต์----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ซิกส์----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ พราหมณ์/ฮินดู----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020017 วัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด3988-66
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ พุทธ----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อิสลาม3988-66
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ คริสต์----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ซิกส์----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ พราหมณ์/ฮินดู----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020018 บ้านเกาะตา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด4095-68
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา พุทธ1634-23
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อิสลาม2461-45
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา คริสต์----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ซิกส์----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา พราหมณ์/ฮินดู----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020019 บ้านนาเกตุ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด6218123133
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา พุทธ11-1
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อิสลาม6118023132
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา คริสต์----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ซิกส์----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา พราหมณ์/ฮินดู----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020020 บ้านคลองช้าง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด45119-100
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา พุทธ----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อิสลาม45119-100
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา คริสต์----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ซิกส์----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา พราหมณ์/ฮินดู----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020021 บ้านควนลาแม โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด1630-31
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา พุทธ----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อิสลาม1630-31
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา คริสต์----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ซิกส์----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา พราหมณ์/ฮินดู----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020022 บ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด2343-41
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา พุทธ27-5
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อิสลาม2136-36
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา คริสต์----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ซิกส์----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา พราหมณ์/ฮินดู----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020023 บ้านชะเมา โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด7100-51
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ พุทธ798-50
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อิสลาม-2-1
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ คริสต์----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ซิกส์----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ พราหมณ์/ฮินดู----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020024 วัดนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด23136-87
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ พุทธ----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อิสลาม23135-87
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ คริสต์----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ซิกส์-1--
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ พราหมณ์/ฮินดู----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020025 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด1545-30
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ พุทธ----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อิสลาม1545-30
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ คริสต์----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ซิกส์----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ พราหมณ์/ฮินดู----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020026 บ้านควนประ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด1967-44
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา พุทธ-1-1
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อิสลาม1966-43
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา คริสต์----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ซิกส์----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา พราหมณ์/ฮินดู----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020027 บ้านยางแดง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด1654-41
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา พุทธ1653-40
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อิสลาม-1-1
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา คริสต์----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ซิกส์----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา พราหมณ์/ฮินดู----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020028 วัดนิคมสถิต โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด2280-62
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ พุทธ1458-41
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อิสลาม822-21
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ คริสต์----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ซิกส์----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ พราหมณ์/ฮินดู----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020029 วัดสุนทรวารี โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด1955-39
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา พุทธ----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อิสลาม1955-39
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา คริสต์----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ซิกส์----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา พราหมณ์/ฮินดู----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020030 บ้านล้อแตก โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด2569-55
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ พุทธ720-15
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อิสลาม1849-40
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ คริสต์----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ซิกส์----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ พราหมณ์/ฮินดู----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020031 วัดธนาภิมุข โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด2990-67
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ พุทธ----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อิสลาม2990-67
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ คริสต์----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ซิกส์----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ พราหมณ์/ฮินดู----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020032 บ้านคลองหิน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด3492-69
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ พุทธ-1--
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อิสลาม3491-69
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ คริสต์----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ซิกส์----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ พราหมณ์/ฮินดู----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020033 บ้านโผงโผง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ นักเรียนทั้งหมด2454-40
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ พุทธ----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อิสลาม2454-40
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ คริสต์----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ซิกส์----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ พราหมณ์/ฮินดู----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อื่นๆ----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ ข้อมูลผิดปกติ----
94020034 บ้านบาเงง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ อายุนอกเกณฑ์----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด868-40
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ พุทธ----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อิสลาม868-40
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ คริสต์----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ซิกส์----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ พราหมณ์/ฮินดู----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020035 บ้านป่าบอน โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด40100-69
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ พุทธ----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อิสลาม40100-69
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ คริสต์----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ซิกส์----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ พราหมณ์/ฮินดู----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020036 บ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด2176-41
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ พุทธ----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อิสลาม2176-41
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ คริสต์----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ซิกส์----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ พราหมณ์/ฮินดู----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020037 บ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ นักเรียนทั้งหมด3985-69
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ พุทธ1---
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อิสลาม3885-69
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ คริสต์----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ซิกส์----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ พราหมณ์/ฮินดู----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อื่นๆ----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ ข้อมูลผิดปกติ----
94020038 บ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ อายุนอกเกณฑ์----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด1491-51
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา พุทธ----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อิสลาม1491-51
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา คริสต์----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ซิกส์----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา พราหมณ์/ฮินดู----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020039 บ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา นักเรียนทั้งหมด4287-75
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา พุทธ4286-75
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อิสลาม-1--
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา คริสต์----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ซิกส์----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา พราหมณ์/ฮินดู----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อื่นๆ----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020041 วัดมะกรูด โคกโพธิ์กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด4912253123
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง พุทธ----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อิสลาม4812253123
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง คริสต์1---
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ซิกส์----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง พราหมณ์/ฮินดู----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020085 บ้านกระเสาะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด38106-73
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง พุทธ-1--
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อิสลาม38105-73
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง คริสต์----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ซิกส์----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง พราหมณ์/ฮินดู----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020086 บ้านลางสาด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด36165-108
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง พุทธ-1--
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อิสลาม36164-108
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง คริสต์----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ซิกส์----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง พราหมณ์/ฮินดู----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020087 บ้านกระหวะ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด4171-55
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง พุทธ----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อิสลาม4171-55
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง คริสต์----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ซิกส์----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง พราหมณ์/ฮินดู----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020088 บ้านราวอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด4374-64
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง พุทธ----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อิสลาม4374-64
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง คริสต์----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ซิกส์----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง พราหมณ์/ฮินดู----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020089 บ้านแขนท้าว มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด37143-79
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา พุทธ----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อิสลาม36143-78
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา คริสต์1--1
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ซิกส์----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา พราหมณ์/ฮินดู----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020090 บ้านเกาะจัน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด1349-28
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา พุทธ----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อิสลาม1349-28
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา คริสต์----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ซิกส์----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา พราหมณ์/ฮินดู----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020091 บ้านคลองช้าง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด13812467
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา พุทธ623618
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อิสลาม7581849
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา คริสต์----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ซิกส์----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา พราหมณ์/ฮินดู----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020092 บ้านตรัง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด69193-143
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง พุทธ----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อิสลาม69193-143
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง คริสต์----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ซิกส์----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง พราหมณ์/ฮินดู----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020093 บ้านเขาวัง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด4292-57
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา พุทธ----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อิสลาม4292-57
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา คริสต์----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ซิกส์----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา พราหมณ์/ฮินดู----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020094 บ้านดูวา มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด39154-103
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา พุทธ-1-1
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อิสลาม39153-102
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา คริสต์----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ซิกส์----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา พราหมณ์/ฮินดู----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020095 บ้านถนน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด70150-114
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง พุทธ----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อิสลาม70150-114
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง คริสต์----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ซิกส์----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง พราหมณ์/ฮินดู----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020096 บ้านมะหุด มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด1216-14
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง พุทธ----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อิสลาม1216-14
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง คริสต์----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ซิกส์----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง พราหมณ์/ฮินดู----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020097 บ้านควนหยี มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด52187-118
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง พุทธ----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อิสลาม51187-117
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง คริสต์1--1
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ซิกส์----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง พราหมณ์/ฮินดู----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020098 บ้านบูดน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด2648-39
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง พุทธ----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อิสลาม2648-39
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง คริสต์----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ซิกส์----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง พราหมณ์/ฮินดู----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020099 บ้านบาโง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด3194-52
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง พุทธ----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อิสลาม3194-52
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง คริสต์----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ซิกส์----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง พราหมณ์/ฮินดู----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020100 บ้านปานัน มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด115335-207
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา พุทธ-2--
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อิสลาม115332-207
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา คริสต์-1--
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ซิกส์----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา พราหมณ์/ฮินดู----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด301013369
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา พุทธ-1--
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อิสลาม301003369
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา คริสต์----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ซิกส์----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา พราหมณ์/ฮินดู----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020102 บ้านปาลัส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด1946-35
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา พุทธ----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อิสลาม1946-35
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา คริสต์----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ซิกส์----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา พราหมณ์/ฮินดู----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020103 บ้านด่าน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด3598-69
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา พุทธ----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อิสลาม3498-69
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา คริสต์1---
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ซิกส์----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา พราหมณ์/ฮินดู----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020104 บ้านบาละแต มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด67198-139
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา พุทธ----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อิสลาม67197-139
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา คริสต์-1--
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ซิกส์----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา พราหมณ์/ฮินดู----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด154425-295
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา พุทธ----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อิสลาม153425-294
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา คริสต์1--1
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ซิกส์----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา พราหมณ์/ฮินดู----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020107 บ้านน้ำใส มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด3772-67
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา พุทธ1---
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อิสลาม3672-67
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา คริสต์----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ซิกส์----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา พราหมณ์/ฮินดู----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020108 บ้านเจาะบาแน มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด29110-71
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา พุทธ----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อิสลาม29110-71
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา คริสต์----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ซิกส์----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา พราหมณ์/ฮินดู----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020109 บ้านบูเกะกุง มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด59239-157
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา พุทธ----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อิสลาม59239-157
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา คริสต์----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ซิกส์----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา พราหมณ์/ฮินดู----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020110 บ้านสะกำ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา นักเรียนทั้งหมด58160-109
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา พุทธ----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อิสลาม58160-109
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา คริสต์----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ซิกส์----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา พราหมณ์/ฮินดู----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อื่นๆ----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา ข้อมูลผิดปกติ----
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ มายอกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา อายุนอกเกณฑ์----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด2364-45
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง พุทธ----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อิสลาม2364-45
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง คริสต์----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ซิกส์----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง พราหมณ์/ฮินดู----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020112 บ้านกูวิง มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด2575-49
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง พุทธ----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อิสลาม2575-49
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง คริสต์----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ซิกส์----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง พราหมณ์/ฮินดู----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020113 บ้านสมาหอ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง นักเรียนทั้งหมด63137-99
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง พุทธ----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อิสลาม63137-99
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง คริสต์----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ซิกส์----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง พราหมณ์/ฮินดู----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อื่นๆ----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง ข้อมูลผิดปกติ----
94020114 บ้านบาตะกูโบ มายอกลุ่มโรงเรียนกูวิง อายุนอกเกณฑ์----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด106284-208
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง พุทธ-1--
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อิสลาม106283-208
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง คริสต์----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ซิกส์----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง พราหมณ์/ฮินดู----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020127 ตลาดปรีกี ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด47122-92
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา พุทธ----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อิสลาม46122-91
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา คริสต์1--1
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ซิกส์----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา พราหมณ์/ฮินดู----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020128 บ้านกระโด ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด4490-77
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง พุทธ12-1
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อิสลาม4388-76
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง คริสต์----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ซิกส์----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง พราหมณ์/ฮินดู----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020129 บ้านสายชล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด44113-81
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง พุทธ----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อิสลาม44113-81
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง คริสต์----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ซิกส์----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง พราหมณ์/ฮินดู----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020130 บ้านละหารยามู ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด835-17
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง พุทธ----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อิสลาม835-17
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง คริสต์----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ซิกส์----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง พราหมณ์/ฮินดู----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด45113-83
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง พุทธ----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อิสลาม45113-83
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง คริสต์----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ซิกส์----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง พราหมณ์/ฮินดู----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด121236-195
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง พุทธ-1-1
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อิสลาม121234-193
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง คริสต์-1-1
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ซิกส์----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง พราหมณ์/ฮินดู----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020134 บ้านอินทนิล ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด163330-253
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง พุทธ32-2
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อิสลาม160326-250
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง คริสต์-2-1
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ซิกส์----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง พราหมณ์/ฮินดู----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด39103-71
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา พุทธ----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อิสลาม39103-71
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา คริสต์----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ซิกส์----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา พราหมณ์/ฮินดู----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020136 บ้านบินยา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด43102-76
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา พุทธ----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อิสลาม43102-76
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา คริสต์----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ซิกส์----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา พราหมณ์/ฮินดู----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020137 บ้านกาแลสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด3072-68
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง พุทธ-2--
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อิสลาม3070-68
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง คริสต์----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ซิกส์----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง พราหมณ์/ฮินดู----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020138 วัดโคกหญ้าคา ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด3064-45
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า พุทธ----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อิสลาม3064-45
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า คริสต์----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ซิกส์----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า พราหมณ์/ฮินดู----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด4490-77
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า พุทธ----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อิสลาม4490-77
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า คริสต์----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ซิกส์----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า พราหมณ์/ฮินดู----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020140 บ้านบูโกะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด2882-60
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า พุทธ----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อิสลาม2881-59
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า คริสต์----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ซิกส์----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า พราหมณ์/ฮินดู----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ-1-1
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020141 บ้านบราโอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด63142-109
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า พุทธ----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อิสลาม63142-109
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า คริสต์----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ซิกส์----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า พราหมณ์/ฮินดู----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด86143-137
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า พุทธ----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อิสลาม86143-137
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า คริสต์----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ซิกส์----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า พราหมณ์/ฮินดู----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020143 บ้านประจัน ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด89278-199
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา พุทธ----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อิสลาม87277-197
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา คริสต์21-2
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ซิกส์----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา พราหมณ์/ฮินดู----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด6422072180
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง พุทธ----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อิสลาม6322072180
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง คริสต์----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ซิกส์----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง พราหมณ์/ฮินดู----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ1---
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด44165-119
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง พุทธ----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อิสลาม44165-119
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง คริสต์----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ซิกส์----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง พราหมณ์/ฮินดู----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020146 บ้านต้นแซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด68186-131
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง พุทธ-1--
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อิสลาม68185-131
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง คริสต์----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ซิกส์----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง พราหมณ์/ฮินดู----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง นักเรียนทั้งหมด15924274
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง พุทธ2669
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อิสลาม13863665
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง คริสต์----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ซิกส์----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง พราหมณ์/ฮินดู----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อื่นๆ----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง ข้อมูลผิดปกติ----
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรังกลุ่มโรงเรียนยะรัง อายุนอกเกณฑ์----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด6619438139
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า พุทธ-1--
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อิสลาม6619238139
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า คริสต์----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ซิกส์-1--
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า พราหมณ์/ฮินดู----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด35171-99
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา พุทธ----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อิสลาม35170-99
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา คริสต์-1--
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ซิกส์----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา พราหมณ์/ฮินดู----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020150 บ้านต้นทุเรียน ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด53177-124
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา พุทธ----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อิสลาม53177-124
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา คริสต์----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ซิกส์----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา พราหมณ์/ฮินดู----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020151 บ้านกรือเซะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด238528-381
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา พุทธ-1--
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อิสลาม238525-381
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา คริสต์-2--
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ซิกส์----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา พราหมณ์/ฮินดู----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020152 อนุบาลยะรัง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด98238-161
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา พุทธ----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อิสลาม95238-160
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา คริสต์3--1
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ซิกส์----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา พราหมณ์/ฮินดู----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020153 บ้านระแว้ง ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด83281-191
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา พุทธ----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อิสลาม83280-191
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา คริสต์----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ซิกส์----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา พราหมณ์/ฮินดู----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ-1--
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020154 ต้นพิกุล ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด2965-46
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา พุทธ12-1
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อิสลาม2863-45
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา คริสต์----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ซิกส์----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา พราหมณ์/ฮินดู----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020155 วัดเกาะหวาย ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด28924580
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า พุทธ-2-1
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อิสลาม28904579
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า คริสต์----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ซิกส์----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า พราหมณ์/ฮินดู----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020156 บ้านศาลาสอง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด77184-135
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า พุทธ----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อิสลาม77184-135
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า คริสต์----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ซิกส์----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า พราหมณ์/ฮินดู----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020157 บ้านสิเดะ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด3977-68
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า พุทธ----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อิสลาม3977-68
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า คริสต์----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ซิกส์----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า พราหมณ์/ฮินดู----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020158 บ้านอีบุ๊ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด3688-63
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า พุทธ----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อิสลาม3688-63
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า คริสต์----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ซิกส์----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า พราหมณ์/ฮินดู----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020159 บ้านบากง ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด2366-49
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า พุทธ-1-1
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อิสลาม2365-48
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า คริสต์----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ซิกส์----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า พราหมณ์/ฮินดู----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020160 บ้านอาโห ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า นักเรียนทั้งหมด45143-97
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า พุทธ----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อิสลาม45143-97
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า คริสต์----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ซิกส์----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า พราหมณ์/ฮินดู----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อื่นๆ----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า ข้อมูลผิดปกติ----
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรังกลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า อายุนอกเกณฑ์----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา นักเรียนทั้งหมด48102-78
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา พุทธ----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อิสลาม48102-78
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา คริสต์----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ซิกส์----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา พราหมณ์/ฮินดู----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อื่นๆ----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา ข้อมูลผิดปกติ----
94020162 บ้านคางา ยะรังกลุ่มโรงเรียนอัมพวา อายุนอกเกณฑ์----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด2127-32
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน พุทธ1826-29
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อิสลาม31-3
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน คริสต์----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ซิกส์----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน พราหมณ์/ฮินดู----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020163 บ้านต้นโตนด แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด108265112249
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน พุทธ-211
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อิสลาม108263111248
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน คริสต์----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ซิกส์----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน พราหมณ์/ฮินดู----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020164 บ้านวังกว้าง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด67197-140
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน พุทธ----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อิสลาม67197-140
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน คริสต์----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ซิกส์----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน พราหมณ์/ฮินดู----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020165 บ้านควนแปลงงู แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด4627644195
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน พุทธ1628
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อิสลาม4527042187
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน คริสต์----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ซิกส์----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน พราหมณ์/ฮินดู----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020166 บ้านม่วงเตี้ย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด2064-42
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน พุทธ211-10
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อิสลาม1853-32
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน คริสต์----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ซิกส์----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน พราหมณ์/ฮินดู----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020167 บ้านปลักปรือ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด1865-36
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน พุทธ----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อิสลาม1865-36
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน คริสต์----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ซิกส์----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน พราหมณ์/ฮินดู----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020168 บ้านคูระ แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด2552-37
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน พุทธ----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อิสลาม2552-37
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน คริสต์----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ซิกส์----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน พราหมณ์/ฮินดู----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020169 บ้านตันหยง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด2980-68
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน พุทธ2778-65
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อิสลาม22-3
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน คริสต์----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ซิกส์----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน พราหมณ์/ฮินดู----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020170 วัดบุพนิมิต แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด2973-46
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน พุทธ215-6
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อิสลาม2758-40
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน คริสต์----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ซิกส์----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน พราหมณ์/ฮินดู----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020171 บ้านโคกเหรียง แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด1533-22
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน พุทธ1529-21
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อิสลาม-4-1
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน คริสต์----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ซิกส์----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน พราหมณ์/ฮินดู----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020172 วัดป่าสวย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน นักเรียนทั้งหมด2145-33
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน พุทธ1522-20
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อิสลาม623-13
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน คริสต์----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ซิกส์----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน พราหมณ์/ฮินดู----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อื่นๆ----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน ข้อมูลผิดปกติ----
94020173 บ้านคลองทราย แม่ลานกลุ่มโรงเรียนแม่ลาน อายุนอกเกณฑ์----


35/16 ถ.เพชรเกษม ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
Version 2020.07