สถิติ/บริการ

863

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา12414.37%
ข้อมูลสถานศึกษา10812.51%
โครงการในโรงเรียน526.03%
ผลสอบ O-Net526.03%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด485.56%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ414.75%
แนวโน้ม จำนวน นร.384.40%
นร.จำแนกตามความพิการ343.94%
สถิติ/บริการ343.94%
บุคลากรเกษียณอายุ333.82%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
นร.จำแนกความด้อยโอกาส323.71%
รายงานบริหารงบประมาณ323.71%
ผลสอบ NT313.59%
นร.จำแนกตามอายุ293.36%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง283.24%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง273.13%
นร.จำแนกตามศาสนา232.67%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน202.32%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน171.97%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.151.74%
นร.จำแนกตามสัญชาติ151.74%
ตรวจผลการเรียน นร.151.74%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน141.62%
คณะกรรมการ10.12%

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน